Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości UNEX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonych w...

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lublin, lubelskie
Cena
845 000 zł
Numer ogłoszenia
161866
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Obwieszczenie

 

Syndyk masy upadłości UNEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Lublinie zaprasza do składania ofert na zakup następujących nieruchomości:


Prawa własności działki gruntu numer 25/47 zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Lublinie przy ul. Beskidzkiej 51A, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin - Zachód prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00207455/3. Cena wywoławacza 845 000,00 złotych netto. Wadium 50 000,00 złotych.

Prawa własności działki gruntu nr 327 położonej w miejscowości Kolonia Jakubowice Konińskie dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00010215/1. Cena wywoławacza 365 000,00 złotych netto. Wadium 20 000,00 złotych

Prawa własności działek gruntu nr 70/48, 70/50, 70/51, położonych w miejscowości Błędów gmina Pomiechówek województwo Mazowieckie o łącznej powierzchni 1,1711 ha dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1N/00075247/4. Cena wywoławacza 240 000,00 złotych netto. Wadium 20 000,00 złotych.

Prawa własności działek gruntu nr 70/46, 70/47, 70/49, 70/52, 70/53, 70/54 położonych w miejscowości Błędów gmina Pomiechówek województwo Mazowieckie o łącznej powierzchni 2,2963ha, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1N/00015144/4. Cena Wywoławcza 465 000,00 złotych netto. Wadium 40 000,00 złotych.

Prawa własności działek gruntu nr 70/22, 70/23, 70/40, 70/41, 70/42, 70/43, 70/44, 70/45, położonych w miejscowości Błędów gmina Pomiechówek województwo Mazowieckie o łącznej powierzchni 2,5469 ha dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1N/00073801/2. Cena wywoławcza 520 000,00 złotych netto. Wadium 50 000,00 złotych.

Prawa własności działek gruntu nr 11/21, 11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33 11/34, 11/35, 11/36 położonych w miejscowości Błędów gmina Pomiechówek województwo Mazowieckie o łącznej powierzchni 3,0126 ha dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1N/00078674/7. Cena wywoławcza 685 000,00 złotych netto. Wadium 50 000,00 złotych.

Sprzedaż dokonywana jest w trybie art. 313 ustawy prawo upadłościowe i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk sprzedaje wyłącznie składniki mienia wymienione w ogłoszeniu.

Pozostałe składniki masy nie ujęte powyżej nie stanowią przedmiotu sprzedaży. W szczególności sprzedaży nie podlegają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności oraz ruchomości.

Opis i oszacowanie dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606.

Syndyk posiada zgodę Sędziego Komisarza na sprzedaż opisanych składników z wolnej ręki. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, a także prawo wycofania się ze sprzedaży lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak i odwołania lub unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie negocjacji bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie oferentem/oferentami, co do złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszych warunków.

Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości numer 42 8025 0007 0710 6145 2000 0010

 

Ważna oferta powinna zawierać:

- Nazwisko oferenta z adresem /nazwę firmy z adresem siedziby i statusem prawnym/

- Adres do doręczania korespondencji

- Oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, sposób zapłaty i termin zapłaty

- Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wskazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta/odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów/

- Dowód wpłaty wadium z określeniem na którą nieruchomość wadium zostało złożone.

- Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

- W wypadku, gdy oferentem będzie cudzoziemiec, stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce o ile są one wymagane po stronie oferenta

- Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki określone w artykule 157a ust. 1 i2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

- Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, jak i wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§1 KC.

 

Sporządzone w języku polskim pisemne zapieczętowane oferty należy składać do dnia 23 kwietnia 2021r. w KANCELARII NOTARIALNEJ Anny Kutnik w Lublinie ul. Chopina 9/5 w godzinach 10-14 z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości UNEX\". Otwarcia ofert dokona syndyk w obecności notariusza. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, który będzie udostępniony oferentom na ich pisemną prośbę. O wyborze oferty oferenci zostaną zawiadomieni listem poleconym. Wybrany oferent zobowiązany zostanie do podjęcia negocjacji i zawarcia umowy przedwstępnej w terminie tygodnia od wezwania, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku.

Syndyk zastrzega sobie, poza opisanymi powyżej przypadkami, prawo do nie rozpatrywania oferty i jej odrzucenia bez prowadzenia dalszych negocjacji w przypadku, gdy cena zaoferowana w ofercie będzie niższa niż cena minimalna określona w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

drukuj ogłoszenie