Ogłoszenie

Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Polkowice

dolnośląskie, Polkowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Polkowice, dolnośląskie
Powierzchnia
56,46 m2
Cena
4 600 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-06-2021
Numer ogłoszenia
34086735
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-100 Polkowice
Ulica
RYNEK 1
Osoba kontaktowa
URZĄD GMINY POLKOWICE

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w granicach działki nr 128/8 w obrębie 4 miasta Polkowice
Oznaczenie nieruchomościPowierzchniaNr KWCena wywoławcza nettoWadium
Nieruchomość w granicach działki nr 128/8
obręb 4 miasta Polkowice
56.463,00 m2LE1U/00044950/84.600.000,00 zł
(słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych)
Wadium:
460.000,00 zł
(słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Do wylicytowanych cen doliczony będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23 %. Cena sprzedaży płatna będzie przed podpisaniem umowy notarialnej - sprzedaży.
1. Opis nieruchomości
1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Porośnięta roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami.
2) W obrębie nieruchomości zlokalizowana jest infrastruktura: elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna.
3) Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań, za wyjątkiem tej opisanej w pkt. 2).
Uwagi:
- niezbędną infrastrukturę, w razie potrzeby jej przebudowę, Nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
- w przypadku kolizji inwestycji z zielenią, ewentualne jej usunięcie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polkowic i obrębu Polkowice Dolne, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/83/99 z dnia 16 września 1999 roku (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 1999 r. Nr 30, poz. 1284) przedmiot sprzedaży położony jest w jednostce terenowej 51 P, NO o przeznaczeniu: :
- funkcja podstawowa: zespół istniejących i projektowanych obiektów przemysłowych, przemysłowo-usługowych lub bazowo-składowych. W obrębie strefy dopuszcza się lokalizowanie stacji paliw i obiektów usług motoryzacyjnych, parkingów, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni o charakterze izolacyjnym lub towarzyszącej obiektom administracji gospodarczej lub obiektom socjalnym.
Obecnie trwają prace nad uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polkowic. W projektowanym planie przedmiot sprzedaży posiada funkcje przemysłowo-usługową, w części wschodniej działki przewiduje się pas zieleni izolacyjnej.
3. Sposób zagospodarowania nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wadium
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wymagane wadium w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. Wadium płatne jest w walucie polskiej na konto Urzędu Gminy Polkowice nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 6288 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, II Regionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu, 53-445 Wrocław, ul. Szczęśliwa 33.
Miejsce oraz termin Przetargu
Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 17 - 18, sala konferencyjna - dnia 16 czerwca 2021 r. o godz. 10.00
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polkowice, na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.polkowice.eu; w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.polkowice.eu/
Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z niniejszym postępowaniem udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, Polkowice ul. Rynek 19, tel. (076) 72 46 - 785; 788.
34086735
drukuj ogłoszenie