Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości JAVENA Grygieńć Spółka Jawna w upadłości z siedzibą Suwałkach zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki...

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Suwałki, podlaskie
Numer ogłoszenia
161911
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


 

Syndyk masy upadłości

JAVENA Grygieńć Spółka Jawna w upadłości z siedzibą Suwałkach

(sygn. akt. VIII GUp 96/19)

zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości

 

 

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż Nieruchomości położonej w Suwałkach (powiat Suwałki, województwo podlaskie), dla której Sąd Rejonowy Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste, w tym:

prawo własności do nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach, oznaczonej jako:

działka nr 10764 o powierzchni 0,0476 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00044206/7,

działka nr 10763/9 o powierzchni 0,1487 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej: 422,80 m2 i powierzchni zabudowy: 495 m2 oraz garażem o powierzchni użytkowej: 73,03 m2 i powierzchni zabudowy: 89 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0,

działka nr 10763/10 o powierzchni 0,3670 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej: 403,68 m2 i powierzchni zabudowy: 435 m2 i budynkiem o powierzchni użytkowej 472,85 m2 i powierzchni zabudowy: 708 m2 oraz budynkiem o powierzchni użytkowej: 352,17 m2 i powierzchni zabudowy: 382 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0,

działka nr 10763/11 o powierzchni 0,0141 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0,

działka nr 10763/3 o powierzchni 0,3258 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej: 2071,20 m2 i powierzchni zabudowy: 2137 m2 wraz z łącznikiem o powierzchni zabudowy: 20 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00028687/4,

działka nr 10763/21 o powierzchni 0,0463 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00028687/4,

udział ¼ w prawie własności:

działki nr 10763/26 o powierzchni 0,0053 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046719/0,

działki nr 10763/27 o powierzchni 0,0547 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046719/0,

udział ¼ w prawie użytkowania wieczystego:

działki nr 10763/19 o powierzchni 0,0115 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046935/0,

działki nr 10763/20 o powierzchni 0,0060 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046935/0 i w prawie własności budynku portierni stanowiącego odrębną nieruchomość.

 

Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 3.747.187,50 złotych (trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych, 50/100) netto, co stanowi: 75% sumy oszacowania w wysokości 4.996.250,00 złotych netto określonej w operacie szacunkowym. Do ostatecznej ceny sprzedaży ww. nieruchomości ustalonej w wyniku konkursu ofert może zostać doliczony podatek VAT, obciążający nabywcę, o ile wynikać to będzie z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu ofert oraz wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać bezpośrednio w biurze Syndyka w Suwałkach, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 885 851 227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00. Obwieszczenie oraz Regulamin konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej: www.syndyk.suwalki.pl.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie oferty w sposób oznaczony w Regulaminie i wpłata wadium.

Wadium w wysokości: 374.718,75 złotych (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemnaście złotych, 75/100), co stanowi 10% ceny oszacowania należy wpłacić do dnia 26 maja 2021 r. na konto wskazane w Regulaminie. O zachowaniu terminu decyduje chwila uznania rachunku bankowego.

Zainteresowani winni składać oferty pisemne wyłącznie osobiście lub przez pełnomocnika do Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal - Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok w dniach 27 i 28 maja 2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu godziny przybycia. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Notarialnej po terminie nie zostanie przyjęta.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal - Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3,15-092 Białystok.

Oględzin nieruchomości będzie można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

 

drukuj ogłoszenie