Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Jago S.A. ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych,...

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Cena
4 300 000 zł
Numer ogłoszenia
161937
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książenicach ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną własność i związanego z gruntem prawa własności budynków, położonych w Bydgoszczy, województwo kujawsko-pomorskie, przy ul. Wschodniej 23, o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych 2,8583 ha i łącznej powierzchni użytkowej budynków 12 549,20 m2, tj.:

prawa własności niezabudowanych działek o numerach: 61/3, 69/3, 68/3 i 67/3 o łącznej powierzchni 0,1562 ha, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00061321/8;

prawa użytkowania wieczystego działki nr 9/7 o powierzchni 0,2256 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00064016/8, zabudowanej stanowiącymi odrębną własność budynkami kotłowni i budynku technicznego;

prawa użytkowania wieczystego działek o numerach: 77/13, 77/15 i 97/9 o łącznej powierzchni 2,4742 ha, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00027446/0, zabudowanych stanowiącymi odrębną własność budynkami chłodni, administracyjno-socjalnym, magazynku hydraulicznego, magazynu materiałów łatwopalnych, wiat i baraku administracyjnego;

prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 100/3 o powierzchni 0,0023 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00064945/9;

prawa odrębnej własności następujących budynków:

chłodni o powierzchni użytkowej 7 339,70 m2;

administracyjno-socjalnego o powierzchni użytkowej 911,60 m2;

technicznego o powierzchni użytkowej 3 144,00 m2;

magazynku hydraulicznego o powierzchni użytkowej 16,40 m2;

kotłowni o powierzchni użytkowej 362,40 m2;

wiat o łącznej powierzchni użytkowej 775,10 m2.

Cena wywoławcza wynosi 4 300 000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych) i zostanie powiększona o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty, w terminie do dnia 28.04.2021 r. na adres: Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Mariusz Reza i Współpracownicy; al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice z dopiskiem „JAGO - oferta konkursowa nieruchomość Bydgoszcz, sygn. akt XII GUp 4/12".

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium do dnia 28.04.2021 r. na rachunek bankowy: Firma Handlowa Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej; Bank PKO BP S.A.; 75 1020 3714 0000 4302 0371 1405 w wysokości 430 000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych).

Jednocześnie syndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książenicach ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności 40 spośród 60 udziałów w kapitale zakładowym Nowej Chłodni spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do KRS pod numerem 0000526536.

Cena sprzedaży wynosi 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych). Zwycięski oferent będzie mógł skorzystać z opcji zakupu pozostałych 20 udziałów w kapitale zakładowym za cenę 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na podstawie przyłączenia się do sprzedaży wspólnika mniejszościowego.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty, w terminie do dnia 28.04.2021 r. na adres: Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Mariusz Reza i Współpracownicy; al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice z dopiskiem „JAGO - oferta konkursowa Udziały Nowa Chłodnia, sygn. akt XII GUp 4/12".

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie ważnej i wiążącej oferty w konkursie ofert na sprzedaż prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości wskazanych pod lit. a-e powyżej oraz wpłata wadium do dnia 28.04.2021 r. na rachunek bankowy: Firma Handlowa Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej; Bank PKO BP S.A.; 75 1020 3714 0000 4302 0371 1405 w wysokości 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Syndyk dokona wyboru oferty złożonej przez zwycięskiego oferenta w konkursie ofert na sprzedaż nieruchomości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w obecności przybyłych oferentów w dniu 29.04.2021 r. w kancelarii syndyka w Gliwicach, al. Korfantego 25/V (II p.), o godz. 16:00.

Otwarcia i rozpoznania ofert dokonuje syndyk, a przebieg konkursu ofert protokołowany jest przez notariusza. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej 2 oferty w konkursie ofert na sprzedaż nieruchomości spełniają warunki formalne oraz zawierają cenę nie niższą niż 90% najwyższej zaoferowanej, syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji (przetargu ustnego).

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert lub aukcji albo jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Regulaminy konkursów ofert, dotyczące ich uchwały rady wierzycieli oraz operaty szacunkowe zawierające szczegółowy opis przedmiotu konkursu ofert, znajdują się w aktach sprawy o sygn. XII GUp 4/12 oraz do wglądu u syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr. tel. +48 32 232 70 55 albo przez e-mail: recepcja_korfantego25@wp.pl.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: