Ogłoszenie

Prezydent Bytomia ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bytomiu przy ul. Północnej i ul. Adama Mickiewicza

śląskie, Bytom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bytom, śląskie
Powierzchnia
6 907 m2
Cena
350 000 zł
Numer ogłoszenia
34087800
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-902 Bytom
Ulica
Parkowa 2
Osoba kontaktowa
GMINA BYTOM

SzczegółyPrezydent Bytomia
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w Bytomiu przy ul. Północnej i ul. Adama Mickiewicza.
Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:
- działka gruntu nr 104 o powierzchni 691 m2 (obręb Bytom, k.m. 13) i użytku gruntowym oznaczonym symbolem Bp,
- działka gruntu nr 105 o powierzchni 620 m2 (obręb Bytom, k.m. 13) i użytku gruntowym oznaczonym symbolem Bp,
- działka gruntu nr 106 o powierzchni 618 m2 (obręb Bytom, k.m. 13) i użytku gruntowym oznaczonym symbolem Bp,
- działka gruntu nr 107 o powierzchni 620 m2 (obręb Bytom, k.m. 13) i użytku gruntowym oznaczonym symbolem Bp,
- działka gruntu nr 108 o powierzchni 620 m2 (obręb Bytom, k.m. 13) i użytku gruntowym oznaczonym symbolem Bp,
- działka gruntu nr 109 o powierzchni 622 m2 (obręb Bytom, k.m. 13) i użytku gruntowym oznaczonym symbolem Bp,
- działka gruntu nr 265/110 o powierzchni 941 m2 (obręb Bytom, k.m. 13) i użytku gruntowym oznaczonym symbolem Bi,
- działka gruntu nr 271/134 o powierzchni 2175 m2 (obręb Bytom, k.m. 13) i użytku gruntowym oznaczonym symbolem Bp.
Działki zapisane są w księdze wieczystej KA1Y/00014702/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Działy III i IV księgi są wolne od wpisów (obciążeń). Łączna powierzchnia działek wynosi 6907 m2. Nieruchomość stanowi własność gminy Bytom.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Północnej i ul. Mickiewicza, obecnie większość terenu jest zaniedbana, zaśmiecona i nieuporządkowana. Obrys granic działki tworzy dość regularny kształt zbliżony do trapezu, przy czym działka nr 271/134 obejmuje wschodnią granicę sąsiedniej działki nr 235/134. Na nieruchomości znajdują się pozostałości murów i fundamentów budynków, bloki betonowe, śmieci i odpady komunalne. Teren, na którym usytuowana jest nieruchomość, znacznie zróżnicowany wysokościowo, ze spadkiem w kierunku ul. Północnej. Skomunikowanie nieruchomości należy przewidzieć do drogi publicznej ul. Mickiewicza poprzez zjazd z drogi po uzgodnieniu z MZDiM. Nieruchomość jest porośnięta roślinnością nieuporządkowaną. Na działce gruntu nr 265/110 znajduje się altana murowana, część działki zagospodarowana jest jako ogródek rekreacyjny. Nad zachodnią częścią nieruchomości, przy ul. Mickiewicza przebiegają linie energetyczne wysokiego napięcia WN 110kV, kabel niskiego napięcia oraz kabel telekomunikacyjny. Zgodnie ze stanowiskiem TAURON Dystrybucja S. A. Spółka nabyła nieodpłatnie prawo służebności przesyłu związane z posadowieniem urządzeń elektrycznych na tej nieruchomości. Prawo to polega w szczególności na uprawnieniu do pozostawienia urządzeń w miejscu, w którym znajdują się obecnie, a także na prawie dostępu do nieruchomości w celu wykonywania prac związanych z utrzymaniem urządzeń, ich modernizacją, konserwacją, itd.
W najbliższym otoczeniu znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna, sieć teletechniczna. Nieruchomość położona na nieobowiązującym terenie górniczym i obszarze górniczym Bytom - Centrum I. Nieruchomość położona na terenie dawnej eksploatacji blendy. Na mapach pochodzących z lat 70 i 80 ubiegłego wieku w obrębie działek gruntu nr 104, 105, 106 i 107 znajdowała się hałda.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350 000 zł
Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na poziomie 50% ceny z pierwszego przetargu i w przypadku nie wyłonienia nabywcy, w kolejnym przetargu nie ulegnie obniżeniu.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Minimalne postąpienie wynosi 3 500 zł
Wadium w wysokości 35 000 zł należy wnosić w na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN Bank S.A. Oddział Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 12 maja 2021 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
w pokoju nr 333, tel. (32) 283 63 33 oraz w pokoju nr 313a, tel. (32) 78 68 348.
34087800
drukuj ogłoszenie