Ogłoszenie

Prezydent Chorzowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania położonego w Chorzowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego

śląskie, Chorzów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kazimierza Wielkiego, Chorzów, śląskie
Powierzchnia
30,78 m2
Cena
73 200 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-05-2021
Numer ogłoszenia
34087921
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-500 Chorzów
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Chorzów
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8, usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i w częściach wspólnych budynku.
Nieruchomość zabudowana, położona przy ul. Wolności 16, Kazimierza Wielkiego 3, w Chorzowie obejmuje działki o numerach geodezyjnych: 103/2 o powierzchni 561 m?, 103/1 o powierzchni 352 m?, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00001340/6. Ww. nieruchomość gruntowa zabudowana stanowi współwłasność Miasta Chorzów i osób fizycznych.
W planie zagospodarowania przestrzennego ww. działka oznaczona jest symbolem CC/R, G - tereny zabudowy śródmiejskiej.
Przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany na trzecim piętrze, składa się z jednego pokoju oraz kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 30,78 m? oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 10,95 m?. Z ww. lokalem mieszkalnym związany jest udział wynoszący 17/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie.
Budynek położony w Chorzowie przy ul. Wolności 16, Kazimierza Wielkiego 3, wpisany jest na listę obiektów zabytkowych z terenu Chorzowa oraz objęty jest strefą pełnej ochrony konserwatorskiej "A".
Cena wywoławcza nieruchomości 73.200,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Termin i miejsce przetargu: w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, II piętro, duża sala posiedzeń, dnia 18 maja 2021 r. o godz. 09:30.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu (w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne) jest:
1. Wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 14.640,00 zł najpóźniej do dnia 13.05.2021 r., przelewem na konto: Urząd Miasta Chorzów Miasto na prawach powiatu, ul. Rynek 1, 41 - 500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość której wpłata dotyczy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
2. Złożenie oświadczenia na stosownym druku (druk do pobrania w Urzędzie Miasta Chorzów lub w formie elektronicznej w BIP), najpóźniej do dnia 13.05.2021 r., do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 - po wcześniejszym umówieniu wizyty.
W celu obejrzenia przedmiotowego lokalu należy kontaktować się z pracownikami BOM "Śródmieście", ul. Styczyńskiego 2, 41-500 Chorzów, tel.32 241 17 74, 32 247 85 22.
W dniu 04.11.2020 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, bliżej opisanej w pkt 1 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, stronie internetowej miasta www.chorzow.euoraz w Biuletynie Informacji Publicznej.Dodatkowe warunki przetargu można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 w pokoju 429, tj. od poniedziałku do środy od godz. 7:30 - 15:00, w czwartki od godz. 7:00 - 17:00 oraz w piątki od godz. 7:00 -13:00, tel. 32 416 5000 wew. 386, szczygiel_m@chorzow.eu.
Prezydent Miasta Chorzowa może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta, podając przyczynę odwołania przetargu.
34087921
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: