Ogłoszenie

Prezydent Bytomia ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym położonej w Bytomu przy ul. Wojciecha Korfantego 32

śląskie, Bytom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bytom, śląskie
Powierzchnia
217 m2
Cena
210 000 zł
Numer ogłoszenia
34088311
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-902 Bytom
Ulica
Parkowa 2
Osoba kontaktowa
GMINA BYTOM

SzczegółyPrezydent Bytomia
ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości zabudowanej położonej w Bytomiu przy ul. Wojciecha Korfantego 32.
Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: działka zabudowana nr 183/42 o powierzchni 217 m2 (obręb Bytom, k.m. 33), zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00069187/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Działy III i IV księgi są wolne od wpisów (obciążeń). Nieruchomość stanowi własność gminy Bytom.
Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym, wzniesionym ok. 1908 roku. Budynek jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany, ściany z cegły pełnej. Dach płatwiowo - krokwiowy, czterospadowy, mansardowy z lukarnami, konstrukcji drewnianej, kryty papą. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną i gazową (aktualnie media odłączone). Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 523,24 m2, a wraz z pomieszczeniami przynależnymi 634,42 m2.
W budynku znajduje się 8 lokali (pustostany), w tym 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 491,85 m2, a wraz z pomieszczeniami przynależnymi 593,35 m2 i 1 lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,39 m2, a wraz z pomieszczeniem przynależnym 41,07 m2. Budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga przeprowadzenia prac remontowych.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, tj. ul. Wojciecha Korfantego oraz ul. marsz. Józefa Piłsudskiego. Natomiast dostęp od strony ul. marsz. Józefa Piłsudskiego będzie zapewniony poprzez ustanowienie służebności przez bramę budynku położonego przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 74.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu wydał decyzję nr PINB.IV-7356/48/2015/2018 z dnia 3 września 2018 r. nakazującą wyłączenie z użytkowania przedmiotowego budynku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2018 r., ze względu na rozległy zakres uszkodzeń (w tym uszkodzenia elementów konstrukcyjnych dachu, stropów, klatki schodowej), stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowego.
Na rzecz nieruchomości zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogi koniecznej przez bramę budynku położonego przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 74. Wysokość odpłatności z tego tytułu zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego i zostanie przekazana uczestnikom przetargu w trakcie czynności przetargowych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 210 000 zł
Wadium w wysokości 21 000 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN BANK S.A. Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 17 maja 2021 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty.
Oferenci zamierzający uczestniczyć w przetargu powinni zapoznać się z warunkami przetargu, które można otrzymać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 313a, tel. (32) 283 63 48 lub na stronie internetowej: www.bytom.pl, w zakładce: nieruchomości - nieruchomości zabudowane.
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: "Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Bytomiu przy ul. Wojciecha Korfantego 32", należy składać w sekretariacie Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 323 (II piętro), w dniu 17 maja 2021 r. w godz. od 7.30 do 17.00.
Cześć jawna przetargu z udziałem oferentów odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).
Prezydentowi Bytomia przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pli w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
w pokoju nr 322, tel. (32) 78 68 362 oraz w pokoju nr 313a, tel. (32) 78 68 348.
34088311
drukuj ogłoszenie