Ogłoszenie

Burmistrz Gogolina ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż praa własności działki niezabudowanej położonej w obrębie Gogolin 1

opolskie, Gogolin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gogolin, opolskie
Powierzchnia
6 078 m2
Cena
610 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-06-2021
Numer ogłoszenia
34088351
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
47-320 Gogolin
Ulica
KRAPKOWICKA 6
Osoba kontaktowa
GMINA GOGOLIN

SzczegółyBURMISTRZ GOGOLINA
OGŁASZA
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej oznaczonej numerem 939/53 z k.m. 3 obręb Gogolin 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00022659/2, położonej w Gogolinie, o powierzchni 0,6078 ha. Działka jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza wynosi 610 000,00 zł - netto.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 61 000,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r.
Do ceny uzyskanej w przetargu należy doliczyć podatek VAT wysokości 23%.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług - oznaczenie planu 1MW(U).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "PRZETARG - Dębowe" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w terminie do dnia 17 czerwca 2021 r. w godzinach pracy urzędu.
Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko i adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
Dodatkowe warunki przetargu:
1) przedstawienie w formie opisowej i graficznej wiążącej koncepcji sposobu użytkowania i zagospodarowania nieruchomości;
2) termin zagospodarowania nieruchomości - dwa lata od daty nabycia.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gogolinie
Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Całkowitą należność za nieruchomość należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.
Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Gminę. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne ponosi kupujący.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej - BIP oraz w Gazecie Wyborczej - komunikaty.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Planowania i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.
Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala
34088351
drukuj ogłoszenie