Ogłoszenie

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ lokali użytkowych znajdujących się w budynku biurowym przy ul. Niedziałkowskiego 47, 47a, 47b w Szczecinie...

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczecin, zachodniopomorskie
Cena
2 178 zł
Numer ogłoszenia
161991
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

lokali użytkowych znajdujących się w budynku biurowym

przy ul. Niedziałkowskiego 47, 47a, 47b w Szczecinie

stanowiących własność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

1. Organizatorem przetargu jest:

Uniwersytet Morski w Gdyni

ul. Morska 81 - 87

81-225 Gdynia

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium

w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

3. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na rachunek Uniwersytetu

Morskiego w Gdyni nr 23 1140 1153 0000 2235 4300 1092

4. Cena wywoławcza wynosi 2 178 814,01 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt

osiem tysięcy osiemset czternaście złotych 01/100) brutto.

5. Oferty przetargowe należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Przetarg - sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku

biurowym przy ul. Niedziałkowskiego 47, 47a, 47b w Szczecinie - NIE

OTWIERAĆ" w siedzibie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul.

Morskiej 81 - 87, 81-225 Gdynia w Sekretariacie Kanclerza budynek F

pokój 228, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2021 r. godzina

12:00 (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2021

r. o godzinie 12:15.

Więcej informacji pod adresem:

https://bip.umg.edu.pl/sprzedaz (BIP UMG)

6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane

lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od

dnia poinformowania o odrzuceniu oferty, zamknięciu, odwołaniu,

unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: