Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Usług Technicznych RABA II SA w upadłości, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaworznie

śląskie, Jaworzno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Pl. Inwalidów, Puszkina, Jaworzno, śląskie
Powierzchnia
6 380 m2
Cena
531 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-05-2021
Numer ogłoszenia
34089120
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-311 Katowice
Ulica
Chłodna 2
Osoba kontaktowa
Biuro Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Usług Technicznych RABA II SA

SzczegółySyndyk masy upadłości
Przedsiębiorstwa Usług Technicznych RABA II Spółka Akcyjna w upadłości
ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z dwóch działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 16/56 i 50/1 o łącznej powierzchni 6 380 m2, położonej w Jaworznie przy ulicy Inwalidów Wojennych i ulicy Puszkina, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00020644/3.
2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 531 000,00 zł netto i zostanie do niej doliczony należny podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 20 maja 2021 r., do godziny 14:00, na adres biura Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Usług Technicznych RABA II Spółka Akcyjna w upadłości, w Katowicach (40-311) przy ul. Chłodnej 2. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.
4. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem "OFERTA PRZETARG RABA II" z oznaczeniem sygnatury akt X GUp 134/20/1 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem "OFERTA, PRZETARG RABA II - NIERUCHOMOŚĆ, JAWORZNO, UL. INWALIDÓW WOJENNYCH". Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu, tj. kwotę 53 100,00 zł.
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 7 dni licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert, w biurze Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Usług Technicznych RABA II Spółka Akcyjna w upadłości, w Katowicach przy ul. Chłodnej 2 przy udziale komisji przetargowej powołanej przez Syndyka.
6. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki uczestnictwa w przetargu określone w regulaminie przetargu, w szczególności, gdy żaden z oferentów nie złoży oferty równej, co najmniej cenie wywoławczej.
7. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu zostaje wyłączona.
8. Regulamin przetargu wraz z Wyceną można przeglądać w biurze Syndyka, w Katowicach (40-311) przy ul. Chłodnej 2, w dni powszednie, w godzinach od 09:00 do 15:00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu (32) 348 70 21, w dni powszednie w godzinach od 09:00 do 15:00 lub pod adresem e-mail: sekretariat@kancelariatobor.com.
34089120
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: