Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majatku Rajauto Center Sp. z o.o., ogłasza pisemny przetarg z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości położonej w Gliwicach

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kujawska 34, Gliwice, śląskie
Cena
6 809 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-05-2021
Numer ogłoszenia
34089240
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
Syndyk masy upadłości Rajauto Center Sp. z o.o.

SzczegółySyndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku "Rajauto Center" Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach ogłasza
pisemny przetarg z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości
położonej w Gliwicach przy ul. Kujawska 34,
dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GL1G/00043787/0, za cenę nie niższą niż 6 809 000,00 zł stanowiącą 100% wartości rynkowej oszacowania.
I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem "RAJAUTO CENTER" Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach - OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt XII GUp 193/19 oraz dopiskiem "NIE OTWIERAĆ" i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik - Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach ul. Przemysłowa 10, w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej w terminie od dnia 19.04.2021 r. do dnia 17.05.2021 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości nr 84 1050 1298 1000 0090 3107 0718 do dnia 17.05.2021 r.
II. Oferta kupna powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem
z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty),
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości,
4. oświadczenie, iż oferent nie jest syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
5. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności,
6. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego
w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie
w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,
7. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),
8. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,
9. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,
10. oświadczenie, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i nie będzie wnosił do masy upadłości roszczeń związanych ze złożeniem oferty.
III. Rozpoznanie ofert odbędzie się w: Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik - Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach ul. Przemysłowa 10 w dniu 19-05-2021 r. o godzinie 11:40.
1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I i II.
2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
3. Niestawienie się poszczególnych oferentów w terminie i miejscu otwarcia ofert nie wpływa na możliwość wyboru oferty.
4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu czternastu dni od dnia rozpoznania ofert.
6. W przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
7. W przypadku zamieszczenia przez oferenta w ofercie zakupu, nieprawdziwych danych, oferent traci złożone wadium.
8. Organizator Przetargu może odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg w każdym czasie bez podania przyczyny.
9. Organizator Przetargu może odstąpić od podpisania umowy sprzedaży w każdym czasie jeżeli zajdą ku temu przesłanki.
10. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do wyboru kancelarii notarialnej oraz przeniesienia terminu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego bez podania przyczyny.
11. Oferta składana jest na własny koszt i ryzyko oferenta i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez Organizatora Przetargu.
12. Brak zapłaty całej ceny sprzedaży w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.
13. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu.
14. Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu w Biurze Organizatora Przetargu.
15. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu udzielane są pod nr tel. 884 988 846 lub 501 361 372.
34089240
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: