Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI położonych w województwie śląskim, powiecie tarnogórskim gminie Kalety przy ulicy Łokietka

śląskie, Tarnowskie Góry

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Tarnowskie Góry, śląskie
Powierzchnia
2 098 m2
Cena
1 016 250 zł
Numer ogłoszenia
162019
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-05-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Podaje się do publicznej wiadomości, że: DNIA 8 czerwca 2021 roku o godzinie: 12:00 w siedzibie organu egzekucyjnego to jest TARNOWSKIE GÓRY UL. OPOLSKA 23, sala 39 (URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH) odbędzie się pierwsza licytacja publiczna nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzone są księgi wieczyste pod numerami GL1T/00058115/9 oraz GL1T/00058539/7.

Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta pod numerem GL1T/00058115/9 stanowiąca prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość, położona jest w województwie śląskim, powiecie tarnogórskim gminie Kalety przy ulicy Łokietka na działce gruntu nr ewidencyjny 422/64 obręb 0001 Kalety, powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 2 098 m2.

Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta pod numerem GL1T/00058539/7 stanowiąca prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość, położona jest w województwie śląskim, powiecie tarnogórskim, gminie Kalety przy ulicy Łokietka na działce gruntu nr ewidencyjny 421/64 obręb 0001 Kalety, powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 5493 m2.

Obydwie nieruchomości stanowią gospodarczą całość dlatego sprzedawane będą razem w jednej licytacji jako jedna całość.

Aktualna wartość połączonych nieruchomości sprzedawanych jako jedna całość według jej stanu z dnia wyceny tj. z lipca 2019 roku wynosi 1 355 000 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Cena wywołania w pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 1 016 250,00 złotych (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność zobowiązanego Marcina Grzegórzko.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości jednej dziesiątej części oszacowanej wartości nieruchomości tj. 135 500 złotych (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych). Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny, którym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach, w siedzibie organu egzekucyjnego to jest TARNOWSKIE GÓRY UL. OPOLSKA 23 (Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach dział egzekucji). Wadium można składać do dnia licytacji. Organ egzekucyjny zakończy przyjmowanie wadium na godzinę przed wyznaczoną godziną licytacji.

Wadium może zostać złożone na rachunek organu egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach NBP, o/Katowice nr 67 1010 1212 3067 1113 9120 0000. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna to jest w dniu 8 czerwca 2020 roku.

Czternaście dni przed wyznaczonym terminem licytacji w siedzibie organu egzekucyjnego to jest TARNOWSKIE GÓRY UL. OPOLSKA 23 (Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach dział egzekucji) w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 14:00, będzie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. W tym samym terminie będzie można oglądać przedmiotową nieruchomość, co będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 32 769 92 41, z pracownikiem organu egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie przepisów art. 110w - art. 112g ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zmianami).

W licytacji można brać udział osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby prawne mogą uczestniczyć w licytacji reprezentowane przez swoje organy, lub przez osoby upoważnione przez organ osoby prawnej.

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone jest dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo udzielone radcom prawnym, adwokatom lub doradcą podatkowym nie wymagają poświadczenia.

Cenę nabycia licytant któremu zostanie udzielone przybicie jest obowiązany wpłacić na wezwanie organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania do uiszczana ceny nabycia. Przedmiotowe wezwanie zostanie przesłane z chwilą gdy postanowienie o przybiciu stanie się ostateczne. Na wniosek nabywcy organ egzekucyjny może wyznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak trzech miesięcy.

Podana wartość nieruchomości zawiera podatek VAT.

Na podstawie art. 110z § 1ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynności organu egzekucyjnego dotyczącego obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 


 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: