Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI położonej w woj. śląskim, powiecie tarnogórskim, miejsc. Tarnowskie Góry, przy ulicy Zagórskiej 83

śląskie, Tarnowskie Góry

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Tarnowskie Góry, śląskie
Powierzchnia
2 492 m2
Cena
673 400 zł
Numer ogłoszenia
162021
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-05-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Podaje się do publicznej wiadomości, że: DNIA 10 czerwca 2021 roku o godzinie: 12:00 w siedzibie organu egzekucyjnego to jest TARNOWSKIE GÓRY UL. OPOLSKA 23, sala 39 (URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH) odbędzie się trzecia licytacja publiczna nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta pod numerem GL1T/00061043/7.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w województwie śląskim, powiecie tarnogórskim, miejscowości Tarnowskie Góry, przy ulicy Zagórskiej 83 na działce gruntu nr 212/25 obręb ewidencyjny Strzybnica.

Przedmiotem licytacji jest - prawo użytkowania wieczystego działki nr 212/25 o powierzchni 2 492 m2 oraz prawo własności budynków biurowego oraz gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 5 509 m2.

Aktualna wartość rynkowa nieruchomości według jej stanu z dnia wyceny tj. 12 marca 2019 roku wynosi 1 036 000 zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy złotych). Podana wartość rynkowa nieruchomości zawiera podatek VAT.

Cena wywołania w trzeciej licytacji wynosi 65% wartości oszacowania tj. 673 400 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych)

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność zobowiązanej Zamos sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości jednej dziesiątej części oszacowanej wartości nieruchomości tj. 103 600 złotych (słownie: sto trzy tysiące sześćset złotych). Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny którym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach, w siedzibie organu egzekucyjnego to jest TARNOWSKIE GÓRY UL. OPOLSKA 23 (Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach dział egzekucji). Wadium można składać do dnia licytacji. Organ egzekucyjny zakończy przyjmowanie wadium na godzinę przed wyznaczoną godziną licytacji to jest w dniu 10 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00.

Wadium może zostać złożone na rachunek organu egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach NBP, o/Katowice nr 67 1010 1212 3067 1113 9120 0000. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna to jest w dniu 8 lutego 2020 roku.

Czternaście dni przed wyznaczonym terminem licytacji w siedzibie organu egzekucyjnego to jest TARNOWSKIE GÓRY UL. OPOLSKA 23 (Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach dział egzekucji) w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 14:00, będzie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. W tym samym terminie będzie można oglądać przedmiotową nieruchomość. Chęć oglądania nieruchomości należy zgłosić pracownikowi organu egzekucyjnego pod numerem telefonu 32 769 92 41 przynajmniej jeden dzień przed planowaną datą oględzin nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie przepisów art. 110w - art. 112g ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zmianami).

W licytacji można brać udział osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby prawne mogą uczestniczyć w licytacji reprezentowane przez swoje organy, lub przez osoby upoważnione przez organ osoby prawnej.

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone jest dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo udzielone radcom prawnym, adwokatom lub doradcą podatkowym nie wymagają poświadczenia.

Cenę nabycia licytant któremu zostanie udzielone przybicie jest obowiązany wpłacić na wezwanie organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania do uiszczana ceny nabycia. Przedmiotowe wezwanie zostanie przesłane z chwilą gdy postanowienie o przybiciu stanie się ostateczne. Na wniosek nabywcy organ egzekucyjny może wyznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak trzech miesięcy.

Na podstawie art. 110z § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1427 ze zmianami) na czynności organu egzekucyjnego dotyczącego obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności składnika budowlanego bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Podana wartość nieruchomości zawiera podatek VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji, bez podania przyczyny.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: