Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży gruntu

dolnośląskie, Głogów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Głogów, dolnośląskie
Numer ogłoszenia
34089522
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
szpital

SzczegółyObwieszczenie o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności gruntu wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie budynków.
1. Nazwa i siedziba sprzedawcy: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego , ul. Sokołowskiego 4 , 58-309 Wałbrzych, NIP 886-23-85-315, tel.74 6489600 , fax 74 6489746
2. Miejsce przetargu: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, bud. C sala konferencyjna
3. Termin przetargu: 24 czerwca 2021 r. godz. 10.00
4. Przedmiot przetargu: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż działek, zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ulicy Stanisława Moniuszki 110, o numerze 126/ 2 obręb 32 Gaj o powierzchni 130m2 i 126 /3 obręb nr 32 Gaj o powierzchni 25584 m2
posiadających księgę wieczystą KW Nr SW1W/00038654/3 urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Zabudowę działki nr 126/3 stanowią budynki byłego szpitala dziecięcego o łącznej powierzchni 6795,5m2 i kubaturze 37377 m3 . Działki są uzbrojone w następujące instalacje: elektryczną , wodną i kanalizacyjną , gazową i telefoniczną. W studium zagospodarowania terenu teren opisany jest jako: "zespół zabudowy jednorodzinnej objętej ochroną konserwatorską" Kierunki zmian : utrzymanie obecnej funkcji terenu ,konieczne rehabilitacyjne w realizacji zadań zagospodarowania terenu.
Wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntów, wraz z zaznaczoną powierzchnią gruntu oraz opisem poszczególnych budynków posadowionych na działce 126/3 - stanowią załączniki do regulaminu przetargu.
5. Wysokość ceny wywoławczej: 560000 zł (słownie : pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych)
6. Wysokość wadium: 56000 zł ( słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
7. Sposób wpłacania wadium: Wadium wyłącznie w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Specjalistycznego Szpitala im. A . Sokołowskiego w Wałbrzychu prowadzonego przez Kredyt Bank S.A. o/ Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto Szpitala.
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie zgodnej z Regulaminem przetargu oferty oraz wpłata wadium.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu pok. 32-37 (sekretariat) w zaklejonej i nieprzejrzystej kopercie z napisem "Przetarg - Moniuszki 110"do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz.10.00
Oferty złożone po tym terminie będą zwracane bez rozpatrywania.
Oferta powinna zawierać:
-dokładne dane oferenta t.j imię nazwisko, adres, w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna lub prowadząca działalność gospodarczą - nazwę firmy wraz z siedzibą oraz aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru.
- proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza, datę sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby umocowanej (wraz z pełnomocnictwem ), dowod wpłaty wadium (oryginał)
- oferta powinna być sporządzona w języku polskim
-oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży
- zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.
9. Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Sprzedającego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4 , bud C sala konferencyjna.
10. Informacje dodatkowe:
- z nieruchomością można się zapoznać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 746489726- Dział Obsługi Szpitala)
- z regulaminem przetargu można zapoznać się w Dziale Organizacji i Nadzoru przy ul. Sokołowskiego 4 , 58-309 Wałbrzych lub na stronie internetowej Sprzedającego www.zdrowie.walbrzych.pl
- oferentowi którego oferta zostanie przyjęta , wadium zostanie zarachowane na poczet ceny
- w przypadku nieuiszczenia całości ceny nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy , przed jej podpisaniem nabywca traci złożone wadium.
- Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Jeżeli kilku oferentów złoży taką samą cenę , przetarg będzie kontynuowany na zasadzie licytacji minimalnym krokiem postąpienia 1% ceny wywoławczej t.j zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych)
- dla ważności przetargu wystarczy złożenie co najmniej jednej ważnej oferty.
34089522
drukuj ogłoszenie