Ogłoszenie

Prezydent Mysłowic ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania położonego przy ulicy Rynek 3 w Myslowicach

śląskie, Mysłowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rynek 3, Mysłowice, śląskie
Powierzchnia
45,19 m2
Cena
150 000 zł
Numer ogłoszenia
34089134
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-400 Mysłowice
Ulica
Powstańców 1
Osoba kontaktowa
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE

SzczegółyPrezydent Miasta Mysłowice
ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, o pow. użytkowej 45,19 m2, stanowiącego własność Gminy Mysłowice, znajdującego się w wielorodzinnym budynku przy ulicy Rynek 3 w Mysłowicach wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 0,157 oraz sprzedażą ułamkowej części prawa własności gruntu wynoszącej 157/1000 jako prawa związanego z lokalem, obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 971/90 o pow. 155 m2, arkusz mapy 8 obręb 0007 Mysłowice, zapisaną w księdze wieczystej KA1L/00008814/8. Teren obejmujący przedmiotową nieruchomość posiada pokrycie planem miejscowym "Stare Miasto i Piasek Południowy" w Mysłowicach przyjętym uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2014 r. Nr IV/14/14 i przeznaczony jest dla strefy oznaczonej symbolem 1U/WM - tereny zabudowy usługowej i zabudowy usługowo - mieszkaniowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150.000,- zł
(słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy), w tym
cena lokalu wynosi 142.400,- zł, a cena ułamkowej części gruntu wynosi 7.600,- zł
Sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 10.30
w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1
W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 19 maja 2021 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 30.000,- zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy). Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ogłoszeniao przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości lub www.bip.myslowice/przetargina nieruchomości oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Istnieje możliwość wglądu do opinii i dokumentacji uzyskanych w trakcie przygotowania przedmiotowego lokalu do sprzedaży w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ulicy Powstańców 1, II piętro pokój nr 311 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, a także uzyskania informacji o organizowanym przetargu pod nr tel. (32) 31 71 236, w godzinach pracy urzędu. Lokal zostanie udostępniony do oględzin w terminie wcześniej uzgodnionym z Miejskim Zarządem Gospodarki Komunalnej przy ulicy Partyzantów nr 21 w Mysłowicach - numer telefonu kontaktowego (32) 317 43 00.
34089134
drukuj ogłoszenie