Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ogłasza pisemny Konkurs na wydzierżawienie trzech nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na Bulwarze J. Karskiego oraz na Bulwarze gen. G. S. Pattona

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Warszawa, mazowieckie
Cena
1 000 zł
Numer ogłoszenia
34090691
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-548 Warszawa
Ulica
Krucza
Osoba kontaktowa
ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY

SzczegółyDyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
ogłasza
pisemny Konkurs na wydzierżawienie, na okres od 22.05.2021 r. do 30.09.2021r.,
trzech nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na Bulwarze J. Karskiego
oraz na Bulwarze gen. G. S. Pattona, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka ewidencyjna nr 73/3 (część) w obrębie 5-02-11, działka ewidencyjna nr 2 (część) w obrębie
5-02-09, działka ewidencyjna nr 4/6 (część) w obrębie 5-04-04, o powierzchni 10m2 każda,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z małych stoisk gastronomicznych rozumianych jako wózek/rower gastronomiczny.
Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu są trzy nieruchomości gruntowe zabudowane, na Bulwarze J. Karskiego,
oraz na Bulwarze gen. G. S. Pattona, o powierzchni 10 m2 każda, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
działka ewidencyjnej nr 73/3 (część) w obrębie 5-02-11, stanowiąca współwłasność
m.st. Warszawy i Skarbu Państwa, uregulowana w księdze wieczystej WA4M/00305340/8,
działka ewidencyjnej nr 2 (część) w obrębie 5-02-09, stanowiąca własność m.st. Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej WA4M/00192280/3,
działka ewidencyjnej nr 4/6 (część) w obrębie 5-04-04, stanowiąca współwłasność
m.st. Warszawy i Skarbu Państwa, uregulowana w księdze wieczystej WA4M/00305691/3.
Cele i wymagania Organizatora Konkursu zostały przedstawione w Informatorze Konkursowym.
Miesięczny czynsz wywoławczy netto 1.000,00 zł (za każdą nieruchomość objętą Konkursem) (słownie: jeden tysiąc złotych)
Czynsz będzie powiększony o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
Oferowany czynsz netto nie może być niższy od czynszu wywoławczego.
Wnoszenie opłat
Opłaty z tytułu czynszu będą dokonywane z góry przelewem na rachunek bankowy Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca.
W sytuacji zadeklarowania przez Dzierżawcę potrzeby korzystania z energii elektrycznej na cele związane z prowadzoną działalnością gastronomiczną, Wydzierżawiający może udostępnić Dzierżawcy przyłącze energetyczne. Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty kosztów zużytej energii elektrycznej i kosztów jej dystrybucji, które będą naliczane na podstawie wskazań podlicznika i jednostkowych stawek cenowych za energię i jej dystrybucję. Rozliczenie będzie następować przelewem w terminie 10 dni od daty wystawienia Dzierżawcy faktury przez Wydzierżawiającego, na rachunek bankowy w niej wskazany. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego. W przypadku opóźnienia Dzierżawcy w dokonaniu zapłaty kosztów zużytej energii elektrycznej i kosztów jej dystrybucji, Wydzierżawiający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Wadium
Wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdą nieruchomość objętą Konkursem, należy wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w CITI HANDLOWY Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr rachunku 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035 z dopiskiem "Wadium - Pisemny Konkurs na wydzierżawienie nieruchomości nr1/nr2/nr3 - małe stoisko gastronomiczne" w terminie do 13.05.2021 r.
UWAGA! Decyduje data uznania środków na rachunku bankowym.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu Konkursu, jednak nie później niż przed upływem 5 dni roboczych, od ogłoszenia wyników Konkursu, odwołania Konkursu bez podania przyczyny do czasu upływu terminu na składanie ofert konkursowych, zamknięcia Konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, uznania Konkursu za nierozstrzygnięty, wycofania oferty przez Oferenta przed terminem rozpoczęcia części jawnej Konkursu. Wadium wniesione przez Oferenta, który Konkurs wygrał, zalicza się na poczet kaucji tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy.
Kaucja stanowi dwukrotność miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto.
Pozostała kwota kaucji zostanie uiszczona przez Dzierżawcę przelewem na depozytowy rachunek bankowy Wydzierżawiającego: 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035 Citi Handlowy Bank Handlowy
w terminie 10 dni od dnia zwarcia umowy dzierżawy.
W przypadku nie uiszczenia kaucji w terminie wskazanym powyżej, Wydzierżawiającemu przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
W takiej sytuacji Organizator Konkursu będzie mógł zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta uzyskała kolejny najwyższy wynik.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy podanym w zawiadomieniu.
Termin składania ofert
Pisemne oferty należy składać w terminie do 14.05.2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D, sala nr 11, I piętro. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu do Zarządu Zieleni m. st. Warszawy.
Kryteria oceny ofert
Wymagania dotyczące treści i zakresu oferty konkursowej opisane są w Regulaminie Konkursu.
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów, którym nadaje się następujące wagi:
oferowany czynsz 40 pkt.
oferta gastronomiczna 20 pkt.
wygląd małego stoiska gastronomicznego wózka/roweru gastronomicznego 20 pkt.
dni tygodnia i godziny prowadzenia działalności 20 pkt.
Termin Konkursu
Część jawna Konkursu zostanie przeprowadzona w dniu 14.05.2021 r. o godz. 11.00
w siedzibie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D, sala nr 11, I piętro w Warszawie.
W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną które:
terminowo wpłacą wadium,
złożą oświadczenia, że zapoznali się z treścią Informatora Konkursowego, Regulaminu Konkursowego oraz projektu umowy dzierżawy wraz z załącznikami i że przyjmują je bez zastrzeżeń,
złożą oświadczenie, że nie zalegają z opłatami na rzecz m.st. Warszawy,
przedstawią zaświadczenia, iż nie zalegają z opłatami na rzecz Urzędu Skarbowego i ZUS,
złożą prawidłową pisemną ofertę w zamkniętej kopercie zgodną z wymaganiami zawartymi w materiałach konkursowych.
Materiały konkursowe są dostępne na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy www.zzw.waw.pl.
Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w podanym miejscu i terminie, Dyrektor Zarządu Zieleni m. st. Warszawy może odstąpić
od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. W takiej sytuacji Organizator Konkursu będzie mógł zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta uzyskała kolejny najwyższy wynik.
Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków pisemnego Konkursu do czasu wpłynięcia pierwszej oferty, jak również zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny do chwili upływu terminu na składanie ofert konkursowych.
Dyrektorowi Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przysługuje prawo zamknięcia Konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Oferent może wycofać złożoną ofertę przed terminem rozpoczęcia części jawnej Konkursu. O fakcie tym powinien poinformować Organizatora na piśmie oraz dołączyć kopię potwierdzenia złożenia oferty wystawioną przez Organizatora Konkursu (przy ofertach złożonych osobiście). Wycofanie oferty po rozpoczęciu części jawnej Konkursu nie jest możliwe.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do udziału w Konkursie dla osób zainteresowanych.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z lokalizacji.
34090691
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: