Ogłoszenie

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1/169 położonej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy

pomorskie, Pruszcz gdański

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Powstańców Warszawy, Pruszcz gdański, pomorskie
Powierzchnia
3 101 m2
Cena
815 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-06-2021
Numer ogłoszenia
34091093
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Grunwaldzka 20
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Pruszcz Gdański

SzczegółyBurmistrz Pruszcza Gdańskiego
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
1. Działka niezabudowana nr 1/168 o pow. 11 940 m2, obr. 22, zapisana w KW -GD1G/00040531/6, położona przy ul. Powstańców Warszawy.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową. (1.U).
Udział w działce nr 1/167 stanowiącej drogę wewnętrzną wynosi 11940/21105
Na działce widoczne pozostałości po obiektach kubaturowych. Działka jest w niewielkim stopniu zadrzewiona.
Cena wywoławcza 3 135 000,00 zł netto.
Minimalna wysokość postąpienia: 31 350,00 zł.
Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Na działce nie były przeprowadzone badania geologiczne.
Do działki jest wydzielony geodezyjnie dojazd.
2. Działka niezabudowana nr 1/169 o pow. 3 101 m2, obr. 22, zapisana w KW -GD1G/00040531/6, położona przy ul. Powstańców Warszawy.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową. (1.U).
Udział w działce nr 1/167 stanowiącej drogę wewnętrzną wynosi 3101/21105
Działka jest w niewielkim stopniu zadrzewiona.
Cena wywoławcza 815 000,00 zł netto.
Minimalna wysokość postąpienia: 8 150,00 zł.
Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Na działce nie były przeprowadzone badania geologiczne.
Do działki jest wydzielony geodezyjnie dojazd.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. od godziny 1030 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu przelewem (z zaznaczeniem na jaką nieruchomość jest wpłata) najpóźniej do dnia 21 czerwca 2021 r. na konto Bank Spółdzielczy Nr 63 8335 0003 0121 1827 2000 0080.
Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno - architektonicznymi do zabudowy, z uzbrojeniem znajdującym się na terenie objętym przetargiem oraz jest równoznaczne
z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium.
Koszty notarialne ponosi nabywca. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Terenami tel. 0-58-775-99-47, dot. przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta tel. 0-58-775-99-13, dot. uzbrojenia działki w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym tel. 0-58-775-99-25.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).
34091093
drukuj ogłoszenie