Ogłoszenie

Burmistrz Wolsztyna - wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieogran. na sprzedaż nieruch. niezabud. poł. w obr. ewid. Komorowo

wielkopolskie, Komorowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Komorowo, wielkopolskie
Powierzchnia
15 746 m2
Cena
550 500 zł
Numer ogłoszenia
162085
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


BURMISTRZ WOLSZTYNA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM KOMOROWO.

 

1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone ewidencyjnie jako działki numer:

a) 226/20 o pow. 1.5746 ha, cena wywoławcza 550.500,00 złotych + należny podatek VAT według obowiązującej stawki, wadium w wysokości 110.000,00 zł

b) 226/35 o pow. 1.5126 ha, cena wywoławcza 553.550,00 złotych + należny podatek VAT według obowiązującej stawki, wadium w wysokości 110.000,00 zł

c) 226/36 o pow. 1.4611 ha, cena wywoławcza 534.700,00 złotych + należny podatek VAT według obowiązującej stawki, wadium w wysokości 106.000,00 złotych,

d) 226/38 o pow. 1.5849 ha, cena wywoławcza 580.000,00 złotych + należny podatek VAT według obowiązującej stawki, wadium w wysokości 116.000,00 zł.

W/w działki wchodzą w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO1E/00030174/2, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Wolsztyn i położone są w obrębie ewidencyjnym Komorowo, po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej Wolsztyn - Wschowa. Działki znajdują się w otoczeniu terenów z przeznaczeniem usługowo - przemysłowym. Przedmiotowe nieruchomości powstały w wyniku podziału geodezyjnego zgodnie z decyzją numer GPN.6831.64.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku oraz decyzją GPN.6831.45.2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

Poprzez działkę 226/20 przebiega linia energetyczna średniego napięcia.

2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwalą Nr XXXII/351/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki 226/9 w Komorowie przeznaczenie działek jest następujące:

- działka o numerze ewidencyjnym 226/20 położona w obrębie ewidencyjnym Komorowo przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (jednostka bilansowa planu 1P/U),

- działka o numerze ewidencyjnym 226/35 położona w obrębie ewidencyjnym Komorowo przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (jednostka bilansowa planu 3P/U),

- działka o numerze ewidencyjnym 226/36 położona w obrębie ewidencyjnym Komorowo przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (jednostka bilansowa planu 2P/U),

- działka o numerze ewidencyjnym 226/38 położona w obrębie ewidencyjnym Komorowo przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (jednostka bilansowa planu 1P/U).

3. Przetarg odbędzie się dnia 7 lipca 2021 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, Runek 1, pok. nr 48, II piętro (sala sesyjna).

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Wolsztynie Santander Bank Polska S.A. o/Wolsztyn nr 40 1090 1607 0000 0000 6000 5544, do dnia 1 lipca 2021 roku.

 

Pełną treść ogłoszenia wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie Rynek 1 oraz opublikowano na stronie internetowej https://bip.wolsztyn.pl/m,58,ogloszenia-o-przetargach.html w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, pok. 42, II piętro, tel. 68 347 45 45.

Burmistrz Wolsztyna

/-/ Wojciech Lis

drukuj ogłoszenie