Ogłoszenie

Prezydent Bytomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania położonego w Bytomiu przy ul. Orląt Lwowskich 8A/9

śląskie, Bytom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bytom, śląskie
Powierzchnia
35,91 m2
Cena
55 000 zł
Numer ogłoszenia
34090982
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-902 Bytom
Ulica
Parkowa 2
Osoba kontaktowa
GMINA BYTOM

SzczegółyPrezydent Bytomia
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ułamkową niewydzieloną częścią działki gruntu, położonego w Bytomiu przy ul. Orląt Lwowskich 8A/9.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:
działka nr 71 (karta mapy 18) o powierzchni 591 m2, zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00000211/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. W dziale III księgi wieczystej wpisano inny wpis - wpis kamienicy przy ul. Orląt Lwowskich 8A/ ul. Adama Mickiewicza 13 do rejestru zabytków wraz z terenem posesji, tj. działką nr 71 (obręb: 0002, ark. mapy 18) w jej granicach geodezyjnych. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów (obciążeń). Właściciel: gmina Bytom we współwłasności.
Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest na czwartym piętrze (poddasze) budynku wzniesionego w 1923 roku. Budynek wyposażony w instalacje: wodno - kanalizacyjną, elektryczną i gazową. Lokal składa się z jednego pokoju i kuchni. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 35,91 m2. Stan techniczny lokalu zły, wymaga generalnego remontu. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, która wymaga wymiany i ogrzewanie indywidualne (piec kaflowy do przebudowy). Lokal posiada wadę techniczną - brak instalacji wodno - kanalizacyjnej. Brak w lokalu instalacji gazowej. Udział związany z lokalem, w prawie własności budynku i prawie własności działki gruntu, wynosi 24/1000.
W Wydziale Obrotu Nieruchomościami tut. urzędu (pokój nr 333) można zapoznać się z relacją kominiarską dot. przedmiotowego lokalu.
W budynku przy ul. Orląt Lwowskich 8A - ul. Adama Mickiewicza 13 została zawiązana wspólnota mieszkaniowa. Część nieruchomości i urządzeń, które nie stanowią wyłącznej własności właściciela lokalu, staje się przedmiotem współwłasności.
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Orląt Lwowskich 8A - ul. Adama Mickiewicza 13 zaciągnęła kredyt, który spłacany jest ze środków tej wspólnoty gromadzonych na funduszu remontowym. Nabywca nieruchomości lokalowej będzie zobowiązany do wnoszenia wpłat na ten fundusz (między innymi celem spłaty kredytu) w wysokości określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 000 zł, w tym cena gruntu 3 370 zł
Z tytułu wpisu do rejestru zabytków województwa katowickiego pod nr rejestru A/512/2019, wylicytowana cena nieruchomości - na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - zostanie obniżona o 50 %.
Minimalne postąpienie wynosi 550 zł.
Wadium w wysokości 5 500 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN BANK S.A. Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 24 maja 2021 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
w pokoju nr 333, tel. (32) 283 63 63 oraz w pokoju nr 313a, tel. (32) 78 68 348.
34090982
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: