Ogłoszenie

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Lędzinach

śląskie, Lędziny

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lędziny, śląskie
Powierzchnia
1 022 m2
Cena
104 000 zł
Numer ogłoszenia
162099
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM.

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003 Hołdunów, arkusz mapy 2 w rej. ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3547/291 o powierzchni 0,1022 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku: RV.

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Bezpośrednie otoczenie zajmują nieruchomości niezabudowane. Wjazd na teren nieruchomości odbywa się poprzez drogę wewnętrzną. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w zasięgu sieci następujących mediów: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja i gaz. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XV/113/07 z dnia 27 września 2007 r., zmienionym Uchwałą XLVII/362/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2014 r., zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej.

Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 104 000,00 zł

(słownie: sto cztery tysiące złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki 23%.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 10 400,00 zł

(słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 11.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: