Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Wojciecha Nowakowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności 1-6 udziału nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym

dolnośląskie, Oleśnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Oleśnica, dolnośląskie
Cena
20 000 zł
Numer ogłoszenia
34091677
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
20-016 Lublin
Ulica
Narutowicza
Osoba kontaktowa
GRZEGORZ MAZUR

SzczegółySyndyk masy upadłości Wojciecha Nowakowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 22 kwietnia 2021r., ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości, zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego. Przedmiotem przetargu są:
1) 1/6 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 155, o powierzchni 0,3820 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Oleśnicy, gm. Zagórów, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S00003737/4 - za cenę nie niższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), co stanowi 66,67 % ceny oszacowania
2) nieruchomość stanowiąca działkę o nr ewid. 325, o powierzchni 0,0900 ha, zabudowana młynem gospodarczym, położona w miejscowości Ciążeń, gm. Lądek, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S00001504/8 - za cenę nie niższą niż 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100), co stanowi 66,67 % ceny oszacowania
Oferty zgodne z warunkami przetargu wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 951/19 oraz dopiskiem: "NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Nowakowskiego" należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2021r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).
Z operatem szacunkowym, warunkami przetargu można zapoznać się w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 951/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa lub w kancelarii syndyka - ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin w godz. 9.00 - 14.00 (tel. +48 723 34 45 56). Wyciąg z operatu oraz warunki przetargu umieszczono pod adresem www.kancelaria-empe.pl w zakładce ogłoszenia sprzedaży/przetargi.
34091677
drukuj ogłoszenie