Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Skarbiec” ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na...

śląskie, Piekary Śląskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Piekary Śląskie, śląskie
Cena
262 257 zł
Numer ogłoszenia
162107
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo

Szczegóły


Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej „Skarbiec" w upadłości w Piekarach Śląskich

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego (odrębna własność lokalu) nr 16 wraz z udziałem 5850/292430 w nieruchomości wspólnej, tj. działce oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 300/163 (obręb 213, nieruchomość dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze RZ1Z/00119137/2) oraz w częściach wspólnych budynku mieszkalnego które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, to jest nieruchomości lokalowej dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00157647/8, położonej w Rzeszowie przy ul. Osmeckiego 19/16, szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym, za cenę nie niższą niż 85% wartości oszacowania tj. netto 262 257,30 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy), powiększoną o należny podatek - na podstawie postanowienia z dnia 8 kwietnia 2021 r. Sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „SKARBIEC" w upadłości - Sądu Rejonowego w Gliwicach, sygnatura akt: (XII GUp 129/16).

Warunki przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie 2 tygodni od daty publikacji w dzienniku „Gazeta Wyborcza" ogłoszenia prasowego o sprzedaży, do godziny 14.00 w dniu upływu terminu składania ofert. Oferty należy składać na adres siedziby SKOK, 41-949 Piekary Śląskie, ul. Skłodowskiej-Curie 53. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej - tj. kwotę 26 226 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych) na rachunek bankowy, prowadzony w Millennium Bank S.A., o numerze: 43 1160 2202 0000 0000 3857 0916.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert zostanie dokonane przez trzyosobową Komisję Przetargową powołaną przez syndyka, której przewodniczyć będzie syndyk, siódmego dnia po dniu w którym upłynął termin do składania ofert. Z otwarcia i rozpoznania ofert sporządzony zostanie protokół. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się bez udziału oferentów.

5. Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych w regulaminie przetargu, który wraz z operatem szacunkowy można przeglądać w siedzibie SKOK przy ul. Skłodowskiej-Curie 53, 41-949 Piekary Śląskie, w dni powszednie, od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu, w godzinach od 09.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu Sekretariatu SKOK Skarbiec (32) 756 80 50, w dni powszednie w godzinach od 09.00 do 14.00. Informacje można uzyskać po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.

6. Oględziny przedmiotu przetargu możliwe są po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod nr telefonu Sekretariatu SKOK Skarbiec (32) 756 80 50 lub pod nr telefonu 693 112 468.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty.

8. Wszelkich informacji udziela Sekretariatu SKOK Skarbiec pod nr telefonu (32) 756 80 50.

 

drukuj ogłoszenie