Ogłoszenie

WÓJT GMINY KRUPSKI MŁYN ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku 6A, Gmina Krupski Młyn

śląskie, Krupski Młyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Krupski Młyn, śląskie
Cena
53 813 zł
Numer ogłoszenia
162109
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/242/21 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 23 lutego 2021 roku

 

WÓJT GMINY KRUPSKI MŁYN

o g ł a s z a

 

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Ziętku 6A, Gmina Krupski Młyn

 

 

Przedmiotem przetargu jest:

lokal mieszkalny Nr 5 składający się z: jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki o pow. użytkowej 35,45 m2 położony na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego, położonego w Ziętku bl. Nr 6 klatka A wraz z ułamkowym udziałem 304/10000 w częściach wspólnych gruntu i budynku znajdującego się na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dwupiętrowym, trzyklatkowym, podpiwniczonym, bez poddasza użytkowego, stanowiącej dz. Nr 92/44 k.m.3 o pow. 0,1341 ha, KW GL1T/00061546/3, do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 3,12 m2.

 

W/w nieruchomość ujęta jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod symbolem 03/ZK/1 tj. tereny mieszkaniowe, polityka szczegółowa ZK/2 tj. ochrona i poprawa stanu środowiska, ZK/5 tj. tereny mieszkaniowe i ZK 9 tj. tereny przemysłu i usług. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. poz.1655 z 2020 r.).

 

Cena wywoławcza w/w nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi: 53.813,00 zł brutto, w tym:

- wartość lokalu mieszkalnego - 52.462,00 zł, brutto;

- wartość składnika gruntowego - 1.351,00 zł brutto;

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685). Minimalne postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Krupskim Młynie przy ulicy Krasickiego 9 w dniu 09 czerwca 2021 roku o godz. 1100.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 3.000,00 zł najpóźniej do dnia 01 czerwca 2021 roku na konto Urzędu Gminy Krupski Młyn tj.: Bank Spółdzielczy w Tworogu 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 15 Nr konta: B.S. Tworóg 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 (wadium musi być na koncie Urzędu Gminy do dnia 01.06.2021 r. włącznie, oraz w treści przelewu lub dowodu wpłaty należy wpisać jakiego lokalu mieszkalnego dotyczy).

Jeżeli wadium zostanie wpłacone w formie przelewu lub przekazu bankowego za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto bankowe. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium uczestnika który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny należnej Gminie Krupski Młyn. Pozostałym uczestnikom przetargu wniesione przez nich wadium zwrócone zostanie bez odsetek, na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu, który przetarg wygra, jest zobowiązany do zapłaty ceny nabytych praw na wskazany rachunek Urzędu Gminy Krupski Młyn, najpóźniej przed dniem zawarcia umowy kupna - sprzedaży. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy lub niestawienia się do umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, bez usprawiedliwienia, Wójt Gminy Krupski Młyn odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie zawiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są ponadto przedłożyć komisji przetargowej:

dowód wpłaty wadium w oryginale lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. poz. 1490 z 2014 r.),

w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne;

w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemnym oświadczeniem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie w/w lokalu mieszkalnego;

w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą aktualny NIP, REGON;

w przypadku spółki cywilnej uchwałę właściwego organu, wyrażającego zgodę na nabycie przedmiotowej nieruchomości, umowę spółki, NIP, REGON;

w przypadku osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą NIP, REGON i uchwałę właściwego organu, wyrażającego zgodę na nabycie przedmiotowych nieruchomości.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji, Budownictwa i Geodezji Urzędu Gminy Krupski Młyn, pokój 28, tel. (0-32) 416-70-26 codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium.

 

Wójt Gminy Krupski Młyn może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W w/w informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

 

 

 

 

Krupski Młyn, dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

drukuj ogłoszenie