Ogłoszenie

Prezydent Bytomia oglasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w Bytomiu dzielnica Łagiewniki przy ul. św.Cyryla i Metodego

śląskie, Bytom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bytom, śląskie
Powierzchnia
3 076 m2
Cena
160 000 zł
Numer ogłoszenia
34092206
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-902 Bytom
Ulica
Parkowa 2
Osoba kontaktowa
GMINA BYTOM

SzczegółyPrezydent Bytomia
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Bytomiu przy ul. św. Cyryla i Metodego (działka gruntu nr 3534/376).
Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:
działka gruntu nr 3534/376 o powierzchni 3076 m2 (obręb Łagiewniki, k.m. 1), zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00006676/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Działy III i IV księgi są wolne od wpisów (obciążeń). Nieruchomość stanowi własność gminy Bytom.
Działka gruntu nr 3534/376 jest przedmiotem trzech umów dzierżawy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - drobne uprawy.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w południowej części Bytomia, w dzielnicy Łagiewniki przy ul. św. Cyryla i Metodego. Skomunikowanie działki do drogi publicznej należy przewidzieć poprzez budowę nowego zjazdu z drogi (różnica wysokości) lub poprzez istniejący zjazd z drogi oraz działki nr 3395/376 (będącą w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej) i działki nr 3532/376 (stanowiącą własność gminy Bytom). Od zachodniej strony działka gruntu nr 3534/376 na szerokości 13 m (przy znacznej różnicy wysokości) bezpośrednio sąsiaduje z pasem drogowym. Szczegółowe warunki skomunikowania zostaną określone odrębnym postępowaniem w drodze decyzji na zjazd z drogi, po przedłożeniu koncepcji zagospodarowania nieruchomości. Otoczenie działki od strony zachodniej stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz od strony wschodniej obiekty usługowo - produkcyjne. Teren działki płaski, o nieregularnym wydłużonym kształcie, porośnięty nieuporządkowaną roślinnością niską i średnią oraz pojedynczymi drzewami. Nieruchomość położona jest poza terenem i obszarem górniczym. Infrastruktura techniczna: wzdłuż ulicy św. Cyryla i Metodego przebiegają przewody elektroenergetyczne niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego i teletechniczne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazociągowe.
Dla przedmiotowego obszaru nie wykonano szczegółowych opinii sieciowych - uzgodnienia
w tym zakresie nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wykonać we własnym zakresie. Ponadto wszelkie projektowane obiekty oraz zmiany należy uzgodnić z gestorami poszczególnych mediów i przeprowadzać pod ich nadzorem.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160 000 zł
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Minimalne postąpienie wynosi 1 600 zł
Wadium w wysokości 16 000 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN Bank S.A. Oddział Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 28 maja 2021 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
w pokoju nr 333, tel. (32) 283 63 33 oraz w pokoju nr 313a, tel. (32) 78 68 348.
34092206
drukuj ogłoszenie