Ogłoszenie

PREZYDENT MIASTA GNIEZNA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Miasta Gniezna

wielkopolskie, Gniezno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gniezno, wielkopolskie
Powierzchnia
550 m2
Cena
730 000 zł
Numer ogłoszenia
162142
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
29-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


WM.6840.39.2020


PREZYDENT MIASTA GNIEZNA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Miasta Gniezna

 

I. Dane dotyczące przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny [Podział zawijania tekstu]nr 2 usytuowany w budynku położonym w Gnieźnie przy ul. Dąbrówki 1, stanowiący własność Miasta Gniezna.

Opis nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa położona w Gnieźnie przy ul. Dąbrówki 1, oznaczona geodezyjnie: obręb geodezyjny 0001_Gniezno, arkusz nr 19 działka nr 147, o powierzchni 550 m², dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00001768/3;

- działka gruntu zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w zabudowie zwartej, w którym oprócz lokali mieszkalnych znajduje się lokal użytkowy. Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek został zrealizowany technologii tradycyjnej, murowanej;

- budynek wyposażony w instalacje - elektryczną, wodną, gazową, kanalizacyjną, grzewczą - piece, wewnątrz lokalowe instalacje c. o., wentylacje grawitacyjną.;

Opis lokalu nr 2:

- samodzielny lokal niestanowiący odrębnej nieruchomości;

- lokal położony na parterze i w piwnicy budynku; powierzchnia użytkowa lokalu - 330,43 m²;

- struktura użytkowa lokalu:

piwnica - 5 pomieszczeń, kotłownia, korytarz o pow. 116,20 m²;

parter - 10 pomieszczeń, 4 korytarze, klatka schodowa, WC, łazienka o pow. [Podział zawijania tekstu]184,63 m²;

antresola - 3 pomieszczenia o pow. 29,60 m ²;

Sprzedaż lokalu nr 2 nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem [Podział zawijania tekstu]w wysokości 330/1164 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Możliwość dokonania oględzin lokalu - po uprzednim umówienie terminu z administratorem - [Podział zawijania tekstu]Urbis Sp. z o.o. - tel. 61 424 58 00.

W dziale III (obciążenia i ograniczenia) księgi wieczystej znajdują się inne wpisy, miedzy innymi dotyczące zarządu nieruchomością wspólną. Dział IV (hipoteki) księgi wieczystej nie zawiera wpisów obciążających.

Przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana na terenie nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy obszar jest objęty opracowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zatwierdzonymi Uchwałami:

- Nr LIV/588/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 19.10.2006 r.

- Nr XXVII/320/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.10.2008 r.

- Nr XXV/273/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 26.09.2012 r.

- Nr XLIX/594/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.10.2014 r.

- Nr XXV/271/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016 r.

- Nr V/70/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.02.2019 r.

Zgodnie z ustaleniami studium oraz jego zmianami przedmiotowa działka nr 147, ark. 19 leży [Podział zawijania tekstu]w strefie terenie tradycyjnej tkanki miejskiej zabudowy z przełomu XIX i XX w. - symbol graficzny „MT" na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej.

 

II. Miejsce i termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż ww. lokalu odbędzie się w dniu 15 lipca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie w sali nr 9 o godz.: 10:00.


III. Cena wywoławcza, wadium:

Cena wywoławcza wynosi: 730 000,00 zł

Transakcja zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium: 146 000,00 zł.


IV. Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wskazanej wyżej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie nr 07 9065 0006 0000 0000 6956 0009 w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie z takim wyprzedzeniem, aby w dniu [Podział zawijania tekstu]12 lipca 2021 roku środki znajdowały się na tym koncie. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz lokal, którego wpłata dotyczy. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Sprzedaż ww. lokali mieszkalnych następuje na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1990 ze zm.).

Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje na zasadach określonych w ustawie o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 532 ze zm.).Wyżej wymieniona ustawa określa nadto prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

Nabywca lokalu ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

- w terminie wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości;

- przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wniesienia wadium, w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestrów, aktualny wpis do właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;

- oświadczą, że dokonały wizji lokalnej w terenie oraz zdobyły konieczne informacje o przedmiocie przetargu i zapoznały się z warunkami przetargu.

Prezydent Miasta Gniezna może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, podając przyczynę odwołania przetargu.


V. Publikacja:

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na okres 60 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz ukazuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się [Podział zawijania tekstu]do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, [Podział zawijania tekstu]tel. 0 61 426 04 91.

 


 

drukuj ogłoszenie