Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Sylwestra Jatczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty objętego masą upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej niewykończonym domem letniskowym, położonej w miejscowości Łosie

mazowieckie, Łosie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łosie, mazowieckie
Cena
94 374 zł
Numer ogłoszenia
34092465
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-230 Wola uhurska
Ulica
Małoziemce 7a
Osoba kontaktowa
SYLWESTER JATCZAK W UPADŁOŚCI

SzczegółyOGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Sylwestra Jatczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 25 lutego 2021 roku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty objętego masą upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej niewykończonym domem letniskowym, położonej w miejscowości Łosie przy ulicy Kuny, gmina Radzymin, powiat wołomiński, województwo mazowieckie.
I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:
1. Prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 489/18 i 490/18 zabudowanych niewykończonym domem letniskowym w obrębie Łosie, gmina Radzymin, powiat wołomiński, województwo mazowieckie o łącznej powierzchni 1000m2 , dla których prowadzona jest księga wieczysta- Kw nr WA1W/00093407/3
2 . Prawo udziału 1/15 części w działce drogowej położonej w obrębie Łosie, gmina Radzymin, powiat wołomiński, województwo mazowieckie oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 490/20 dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr WA1W/ 00093410/7
Cena wywoławcza: 94 374,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote).
II. Warunki przetargu
1.Ofertę nabycia nieruchomości należy przesłać listem poleconym (lub dostarczyć) z oznaczeniem oferenta oraz z adnotacją "Oferta przetargowa letnisko-Łosie" na adres biura syndyka; Sobieszyn 10; 08-504 Ułęż do dnia 19 maja 2021 roku włącznie do godz. 1400 ( liczy się data wpływu oferty do biura syndyka).
2. Rozpoznanie ofert ( bez udziału oferentów) nastąpi w biurze syndyka w dniu 21 maja 2021 roku o godz. 1200.
3. Przetarg prowadzi i wyboru oferty dokonuje syndyk.
4. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania
5. Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 9 500,00 zł ( dziewięć tysięcy pięćset złotych) na konto bankowe masy upadłości nr 98 1020 3219 0000 9202 0162 1770 w terminie zakreślonym do składania ofert.
6. Syndyk zawiera umowę sprzedaży, po uprzednim wpłaceniu przez kupującego całej ceny na konto wskazane do wpłaty wadium, w terminie jednego miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w tym terminie z winy oferenta wadium przechodzi na rzecz masy upadłości.
7. Ważna oferta powinna zawierać następujące dane:
a) dokładne dane oferenta, oferowaną cenę zakupu ( nie może być niższa od ceny wywoławczej), dowód wpłaty wadium,
b) zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz że nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości zastrzeżeń co do tego stanu,
d) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciem
określonych w nim warunków udziału w przetargu.
8. Przedmiot sprzedaży można oglądać, zapoznać się z operatem szacunkowym oraz regulaminem przetargu (dla osób zainteresowanych regulamin przetargu może zostać przesłany pocztą elektroniczną) można w dniu 12 maja 2021 roku w godzinach 1000 -1400 po uprzednim skontaktowaniu się z syndykiem pod numerem telefonu: (602) 711-236 (e-mail: t-szewczyk@neostrada.pl)
34092465
drukuj ogłoszenie