Ogłoszenie

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w...

śląskie, Lędziny

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lędziny, śląskie
Powierzchnia
979 m2
Cena
100 000 zł
Numer ogłoszenia
162155
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM.

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003 Hołdunów, arkusz mapy 2 w rej. ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3548/291 o powierzchni 0,0979 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku: RV.

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Bezpośrednie otoczenie zajmują nieruchomości niezabudowane. Wjazd na teren nieruchomości odbywa się poprzez drogę wewnętrzną. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w zasięgu sieci następujących mediów: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja i gaz. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XV/113/07 z dnia 27 września 2007 r., zmienionym Uchwałą XLVII/362/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2014 r., zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej.

Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł

(słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki 23%.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 10 000,00 zł

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 10.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: