Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości OIL-TOM Sp. z o.o. w upadłości, ogłasza przetarg na sprzed. nieruch. upadłego w postaci nieruch. grunt. poł. w Siewierzu

śląskie, Siewierz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Siewierz, śląskie
Powierzchnia
10 552 m2
Cena
1 669 400 zł
Numer ogłoszenia
162170
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości OIL-TOM Sp. z o.o. w upadłości, z/s w Nowym Chechle, sygn. akt XII GUp 369/18, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości upadłego w postaci nieruchomości gruntowej, położonej w Siewierzu, o łącznej powierzchni 1,0552 ha, KW CZ1Z/00049755/4 - cena wywoławcza wynosi 1.669.400,00 zł. (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych) netto;

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1) Przyślą ofertę zakupu listem poleconym na adres: Syndyk Masy Upadłości Sławomir Cichoń, ul. Okólna 10; 42-400 Zawiercie, z dopiskiem „przetarg Siewierz" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) i wpłacą wadium w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data zaksięgowania środków na wskazanym rachunku upadłego) w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek upadłego nr 51 8450 0005 0070 0784 7631 0001.

2) Złożą oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym oraz prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu;

3) Złożą oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu;

Rozpoznanie ofert i wybór nabywcy nastąpi w dniu 31 maja 2021 r. Oferent zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i zapłacić całą cenę nabycia najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2021 r. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Telefon kontaktowy 502 138 317.

drukuj ogłoszenie