Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Przedsięb. Robót Drog. i Most. S.A. ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki nieruch. poł. w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 4

opolskie, Kędzierzyn-Koźle

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kędzierzyn-Koźle, opolskie
Powierzchnia
558 m2
Cena
505 000 zł
Numer ogłoszenia
162180
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-05-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:


I. Nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. 24 Kwietnia 4, na którą składa się:

- prawo własności gruntu jako działki nr: 2255/7 o pow.: 0.0558ha zabudowanej budynkiem socjalno-biurowym (KW nr: OP1K/00037741/5)

- prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działek zabudowanych nr: 2255/10 o pow.: 0.0205ha, 2255/11 o pow.: 0.0104ha oraz 2255/12 o pow.: 0.7716ha (KW nr: OP1K/00031877/5)

- prawo własności następujących budowli położonych na działkach nr: 2255/10, 2255/11 oraz 2255/12:

- budynek warsztatowo-magazynowy

- budynek administracyjno-warsztatowy

- budynek magazynowo-warsztatowy

- budynek stolarni z magazynem

- wiata magazynowa

- wiata stalowa magazynowa

- budynek stacji paliw

za cenę nie niższą niż: 505.000,00zł. netto (słownie: pięćset pięć tysięcy złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, co stanowi: 15% wartości oszacowania


1) Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości - zakładka "Oferta sprzedaży nieruchomości" i Regulamin Sprzedaży - zakładka "Ogłoszenia i przetargi") oraz pod nr telefonu: 602 154 063 lub 694 462 992 oraz za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

2) Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 50.000,00zł. na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 60 1500 1894 1218 9003 2558 0000 w terminie do dnia 26 maja 2021r. włącznie i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka masy upadłości, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Natomiast wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka masy upadłości.

3) Oferty pisemne m.in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi" składać należy w terminie do dnia 26 maja 2021r. włącznie, w zamkniętych kopertach na adres: 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 (Syndyk masy upadłości Marcin Żurakowski) z adnotacją „Oferta na zakup nieruchomości Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A.".

9) Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) miesiące od dnia wyboru oferty przez syndyka masy upadłości.

10) Cena nabycia określona w Protokole wyboru oferty lub w Protokole z przeprowadzonej aukcji musi zostać zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

11) Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w art. 704 §2 Kodeksu Cywilnego.

12) Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. nieruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem nieruchomości (art. 313 Prawa Upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

13) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie