Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Katowice, śląskie
Numer ogłoszenia
162462
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Załącznik nr 2 do Uchwały nr 74//2021
Zarządu Bipromet S.A.
z dnia 11.05.2021 r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

1. Sprzedawca: BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Granicznej 29, 40-956 Katowice, KRS 0000135615, NIP 634-019-75-13

2. Prowadzący przetarg: BIPROMET S.A. - Komisja Przetargowa, ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice, pokój nr 140.

3. Przedmiot sprzedaży:
3.1. Lokal mieszkalny nr 10 położony na III kondygnacji (2 piętro) w budynku wielorodzinnym
w Katowicach przy ul. Johna Baildona 22A, składający się z 4 pokoi, aneksu kuchennego, WC, przedpokoju oraz balkonu, o łącznej powierzchni użytkowej 95,81 m2, wraz z przynależną komórką o powierzchni użytkowej 2,19 m2 położoną na I kondygnacji, oznaczoną nr C2.B09.K. Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 565/100000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr KA1K/00078767/3, tj. we własności gruntów oraz części wspólnych budynku nie pozostających do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, a także udział w 2/111 części w prawie własności lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego, objętego księgą wieczystą nr KA1K/00098670/2 znajdującego się na kondygnacji podziemnej (-I), z którym związane jest wyłączne korzystanie z dwóch miejsc postojowych oznaczonych nr C2.152P i C2.153P.
Nieruchomość lokalowa posiada księgę wieczystą nr KA1K/00102680/7 prowadzoną przez
XI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Katowicach.

3.2.Lokal mieszkalny nr 10 położony na III kondygnacji (2 piętro) w budynku wielorodzinnym
w Katowicach przy ul. Johna Baildona 22D, składający się z 3 pokoi, kuchni z salonem, łazienki, WC, przedpokoju oraz balkonu, o łącznej powierzchni użytkowej 95,79 m2, wraz z przynależną komórką o powierzchni użytkowej 2,29 m2 położoną na I kondygnacji, oznaczoną nr C2.E09.K.
Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 565/100000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr KA1K/00078767/3, tj. we własności gruntów oraz części wspólnych budynku nie pozostających do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, a także udział w 1/93 części w prawie własności lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego, objętego księgą wieczystą nr KA1K/00098669/2 znajdującego się na
I kondygnacji podziemnej (poziom 0), z którym związane jest wyłączne korzystanie z miejsca postojowego oznaczonego nr C2.68P.
Nieruchomość lokalowa posiada księgę wieczystą nr KA1K/00102682/1 prowadzoną przez
XI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Katowicach.

Prowadzący przetarg informuje, że:
1. Ogłoszenie o przetargu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Działki, na których posadowione są budynki wielorodzinne są zlokalizowane na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Lokale mieszkalne nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.
4. Warunkiem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości jest uzyskanie przez Bipromet S.A. zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na zawarcie transakcji.

Cena wywoławcza i wadium:
- Lokal nr 10 Baildona 22A - cena wywoławcza 778.100 zł netto (słownie siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych), wadium 77.810 zł (słownie siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych)
- Lokal nr 10 Baildona 22D - cena wywoławcza 777.900 zł netto (słownie siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych), wadium 77.790 zł (słownie siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych)
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dacie zawarcia transakcji przeniesienia prawa własności.
Oferty można składać osobiście lub listownie do dnia 25.06.2021 r. do godziny 10:00 na adres prowadzącego sprzedaż w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Oferta Baildona ...... lokal nr ...... nie otwierać do 25.06.2021 r. do godz. 11.00" .
Za termin złożenia Oferty uważa się termin wpływu oferty na adres Prowadzącego przetarg.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 25.06.2021 r. o godz. 11:00, w siedzibie Sprzedającego przy ul. Granicznej 29 w Katowicach, w pokoju nr 140.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 21.06.2021 r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Bipromet S.A. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Bipromet S.A. nr konta:
Bank Pekao S.A. 29 1240 4227 1111 0000 4843 7017
z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: "wadium przetarg pisemny - Baildona" .

6. Nieruchomości można oglądać począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 14.06.2021 r. po uprzednim ustaleniu terminu z wyznaczonym pracownikiem Bipromet S.A. - kontakt 603 895 819.
UWAGA - wadium:
a. przepadnie na rzecz Bipromet S.A., jeżeli żaden z Oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
b. przepadnie na rzecz Bipromet S.A., jeżeli Nabywca uchyli się od zawarcia umowy warunkowej sprzedaży lub umowy przenoszącej własność,
c. złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,
d. wniesione na poczet przetargu Pisemnego przez Oferentów, którzy zaoferowali najwyższe oferty o równej wysokości, zalicza się jako wadium wniesione do dodatkowego przetargu ustnego (licytacji), pozostałym Uczestnikom wadia są zwracane.

7. Oferta
Oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, PESEL/NIP,
b) datę i miejsce sporządzenia oferty,
c) oferowaną cenę netto w złotych równą co najmniej cenie wywoławczej,
d) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu,
e) termin związania ofertą - do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie o udziale w przetargu pisemnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego - do pobrania ze strony internetowej Sprzedającego pod adresem www.bipromet.com w zakładce „Przetargi" lub osobiście w siedzibie Spółki,
b) dowód wpłaty wadium,
c) osoby fizyczne - kserokopia dowodu osobistego.
W przypadku składania oferty przez pełnomocnika lub jednego ze współmałżonków pełnomocnictwo notarialne do działania w imieniu mocodawcy, lub oświadczenie, że nabycie nieruchomości nastąpi przez jednego ze współmałżonków do jego majątku odrębnego.
d) podmioty gospodarcze, osoby prawne
- komplet dokumentów upoważniających do reprezentowania podmiotu w przetargu,
- w przypadku Spółek odpis umowy/aktu założycielskiego Spółki i uchwałę właściwego kompetencyjnie organu o zgodzie na nabycie nieruchomości,
- odpis decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP lub
oświadczenie o nadanym numerze NIP,
w przypadku osób prawnych mających siedzibę za granicą lub jednostek organizacyjnych,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną z siedzibą za granicą, dokumenty potwierdzające status prawny i rejestrację. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe powinny być poświadczone przez właściwy konsulat/ambasadę RP.

8. Do wyboru oferty wystarczy jedna ważnie złożona oferta.

9. Przetarg wygrywa Uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, Przewodniczący Komisji informuje Oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

10. Cena wywoławcza zbycia nieruchomości w dodatkowym przetargu ustnym (licytacji) jest równa najwyższym ofertom złożonym w przetargu pisemnym. Minimalne postąpienie wynosi 5.000 zł.

11. Sprzedawca zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

12. Z Oferentem, który wygrał przetarg zostanie zawarta Umowa warunkowa sprzedaży, pod warunkiem uzyskania przez Bipromet S.A. zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na jej zawarcie.

13. Po zakończeniu postępowania Sprzedawca ustala termin zawarcia umowy warunkowej sprzedaży w formie aktu notarialnego i pisemnie wzywa Nabywcę do stawienia się celem jej zawarcia. Niezastosowanie się Nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy.

14. Prowadzący przetarg informuje, że zgodnie ze Statutem Bipromet S.A. zbycie nieruchomości wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Bipromet S.A. w formie uchwały. Sprzedający wystąpi po zawarciu umowy warunkowej sprzedaży z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia
o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przenoszącej własność i poinformuje Nabywcę
o podjęciu lub odmowie podjęcia uchwały w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

15. Przeniesienie własności nieruchomości na Nabywcę nastąpi po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. - w drodze aktu notarialnego - umowy przenoszącej własność.

16. Nabywca nieruchomości jest obowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na 2 dni przed terminem zawarcia umowy przenoszącej własność, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego tj. kwoty odpowiadającej cenie nabycia pomniejszonej o wadium. Cenę uważa się za zapłaconą z chwilą uznania kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez Bipromet S.A.

17. Koszty sporządzenia aktów notarialnych umowy warunkowej sprzedaży i umowy przenoszącej własność ponoszą Nabywcy w całości. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy przenoszącej własność w związku z brakiem zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, poniesione przez Nabywcę koszty umowy warunkowej sprzedaży zostaną zwrócone Nabywcy przez Bipromet S.A.

18. Z Regulaminem Przetargu Pisemnego można się zapoznać na stronie Sprzedającego www.bipromet.com w zakładce „Przetargi".

19. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać pod numerem telefonu 887 846 729 lub osobiście w siedzibie Bipromet S.A. przy ul. Granicznej 29
w Katowicach, pokój 140.

20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu, zamknięcia przetargu lub jego części bez dokonania wyboru oferty oraz do odwołania przetargu.

21. W przypadku istotnego naruszenia procedury przetargowej Sprzedawca stwierdza unieważnienie przetargu.

Zarząd Bipromet S.A.
z siedzibą w Katowicach

 

drukuj ogłoszenie