Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości obręb Bytom

dolnośląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Katowice, dolnośląskie
Powierzchnia
22 855 m2
Cena
1 935 500 zł
Numer ogłoszenia
162550
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną

ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celu:

- wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej poniżej.

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości o powierzchni łącznej 2,2855 ha (22 855 m2), stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych:
· 237/3 o powierzchni 0,4462 ha (4.462m2), obręb Bytom km 64, KW - KA1Y/00036893/0
· 535/1 o powierzchni 1,8393 ha (18.393m2), obręb Bytom km 64, KW - KA1Y/00036893/0

Nieruchomość położona w Bytomiu przy ulicy Ignatza Hakuby, położona na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzone są księgę wieczystą nr KA1Y/00036893/0. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bytom.

Działy III i IV księgi KA1Y/00036893/0 wolne są od wpisów (obciążeń).

Obszar o regularnym, prostokątnym kształcie, teren płaski utwardzony czerwonym łupkiem. Nieruchomość położona poza terenem górniczym, za wyjątkiem południowo-wschodniej części o powierzchni około 2.200m2, która usytuowana jest na terenie górniczym Bytom VI Zakład Górniczy EKO - PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Nr XXXVI/503/14 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej KWK „Powstańców Śląskich" w Bytomiu przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 1P - terenu zabudowy produkcyjnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.935.500,00 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100), do podanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia aktu notarialnego (umowy sprzedaży). Proponowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa od ceny wywoławczej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 290.325,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100 groszy) na rachunek Gminy Bytom w Getin Noble Bank S.A. nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do 29.07.2021 r. przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu ceny na powyższy rachunek bankowy Gminy Bytom.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.08.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 29.07.2021 r. do godz. 16.00, w siedzibie organizatora przetargu.

Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowe informacje o infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą można nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000,00 zł + 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych) płatna na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu".

Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

drukuj ogłoszenie