Ogłoszenie

Starosta Kluczborski ogłasza, że w dniu 6 lipca 2021r. o godz.10,00 odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony , na sprzedaż prawa własności nieruchomości obręb Jasienie

opolskie, Jasienie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jasienie, opolskie
Powierzchnia
2 541 m2
Cena
31 500 zł
Numer ogłoszenia
34101018
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
46-200 Kluczbork
Ulica
Katowicka
Osoba kontaktowa
POWIAT KLUCZBORSKI

SzczegółySTAROSTA KLUCZBORSKI
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza, że w dniu 6 lipca 2021r. o godz.10,00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 1, w pokoju nr 213, odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony , na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Skarbu Państwa , oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 917/48 ark.m.7 o łącznej pow. 0,2541 ha , obręb Jasienie gm. Lasowice Wielkie - księga wieczysta OP1U/00025388/4.
Dla obszaru , na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie działka nr 917/48 ark.m.7 oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ,
Cena wywoławcza - 31 500zł Wadium - 315,00zł
Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku w Banku Spółdzielczym w Wołczynie nr 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 w terminie do dnia 25 czerwca 2021r. z dopiskiem " przetarg ".
W przetargu mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 18 sierpnia 2014r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.z 2017r. poz.2097). Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy do dnia 25 czerwca 2021r. w Starostwie Powiatowym w Kluczborku pok.012 na parterze budynku.
Nabywca pokrywa koszty notarialne. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje udzielane są w Starostwie Powiatowym w Kluczborku ul. Katowicka 1 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój nr 010-012 lub telefonicznie - pod numerami telefonu 77 4110140 i 77 4110141.
34101018
drukuj ogłoszenie