Ogłoszenie

ZUS ogłasza o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie przy Al. Niepodległości 9 z najmem zwrotnym

dolnośląskie, Wołów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 9, Wołów, dolnośląskie
Powierzchnia
1 481 m2
Cena
1 177 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-08-2021
Numer ogłoszenia
34100939
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-930 Wrocław
Ulica
-
Osoba kontaktowa
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 01-748 WARSZAWA, UL.SZAMOCKA 3,5

SzczegółyOGŁOSZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WOŁOWIE
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 9 Z NAJMEM ZWROTNYM
Właściciel nieruchomości:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Organizator przetargu:
Dyrektor Oddziału ZUS
50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż :
Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana
Adres nieruchomości : 56- 100 Wołów , al. Niepodległości 9
Oznaczenie nieruchomość: - księga wieczysta KW nr WR1L/00026978/5
- działka o powierzchni 0,1481ha
- działka nr 64/1, AM-34, obręb 0001 Wołów
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 177 000,00 złotych (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), miesięczny czynsz najmu 25 zł/m2 netto
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.
Przedmiot i warunki najmu zwrotnego opisane zostały w Regulaminie sprzedaży nieruchomości.
Wszelkie opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący a z najmem sprzedający.
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty pisemne sporządzone w języku polskim, należy składać w terminie do dnia 20.08.2021 roku do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie z adnotacją: "OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI położonej w Wołowie, ZUS Oddział we Wrocławiu, 50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11, pok. 426. Nie otwierać przed 21.08.2021 r. godz. 13:00"
Oferty należy składać osobiście w siedzibie ZUS Oddział we Wrocławiu, 50-930 Wrocław,
ul. Pretficza 11 - Dziennik podawczy, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 8:00 do 14:00 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.
W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę, w której Oddział ZUS we Wrocławiu ofertę faktycznie otrzymał.
Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu.
Składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20.08.2021 roku do godz. 12:00. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Termin i miejsce zapoznania się z Regulaminem przetargu:
Szczegółowe warunki przetargu zawiera Regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.zus.ploraz w siedzibie organizatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław, pokój nr 426, w godzinach pracy urzędu od 8:00 do 14:00
34100939
drukuj ogłoszenie