Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza ustny przetarg nieobraniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Magnice gmina Kobierzyce

dolnośląskie, Magnice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Magnice, dolnośląskie
Powierzchnia
503 841 m2
Cena
57 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-06-2021
Numer ogłoszenia
34101470
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-375 Wrocław
Ulica
NORWIDA 25
Osoba kontaktowa
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

SzczegółyATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
REKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Magnice gmina Kobierzyce powiat wrocławski województwo dolnośląskie
PRZEDMIOT PRZETARGU
Oznaczenie nieruchomości : obręb Magnice gmina Kobierzyce AM-2; księgi wieczyste nr WR1K/00093926/5, WR1K/00312156/8, WR1K/00312157/5 prowadzone przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki
numery ewidencyjne działekpowierzchnia
łączna ha
cena wywoławcza netto
4/7, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/3250,384157 000 000
Położenie nieruchomości : nieruchomość zlokalizowana jest w północno-wschodnim krańcu obrębu Magnice, w pobliżu AOW, w odległości ok. 8 km od autostrady A-4, "Węzła Bielańskiego" i granic Wrocławia. Jej północną granicę wyznacza ul. Oławska, asfaltowa droga prowadząca do Żórawiny, zachodnia granica nieruchomości to ul. Inwestycyjna (w początkowym odcinku asfaltowa dalej gruntowa), pozostałe granice stanowią drogi gruntowe.
Opis nieruchomości : Działki nr 4/7, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18 i 4/32 stanowią kompleks o w miarę regularnym kształcie. Teren nieruchomości płaski z lekkim spadem w kierunku ul. Oławskiej, bez widocznych utrudnień w zagospodarowaniu. Obecnie działka jest użytkowana rolniczo - obsiana rzepakiem. W jej południowo-zachodniej części znajduje się obszar zalesiony zlokalizowany w niecce. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowych nieruchomości stanowią grunty uprawiane rolniczo oraz zabudowa: Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, Netto sp. z o.o. Centrum Logistyczne, Centrum Sprzedaży Poleasingowej EFL i Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne AB S.A.
Infrastruktura techniczna: Przez teren działek 4/17 i 4/18 przebiega napowietrzna linia energetyczna SN z kilkoma słupami, przez działkę 4/7 przebiega napowietrzna linia energetyczna 110kV z jednym słupem. Wzdłuż północnej granicy przebiega sieć wodociągowa ? 160 mm, zachodniej gazociąg ? 90 mm oraz sieć elektroenergetyczna; wzdłuż wschodniej granicy gazociąg ? 300 mm natomiast w ul. Oławskiej, w odległości ok. 250 m przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ? 200 mm.
Przeznaczenie zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego :
2 P/U - produkcja i usługi,
1 E - elektroenergetyka,
1 G - zaopatrzenie w gaz,
1 R - teren rolniczy
- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce nr XVIII/354/20 z dn. 30 kwietnia 2020 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 3180 z dn. 14.05.2020 r.
Na nieruchomości znajduje się stanowisko archeologiczne 9/34/82-28AZP.
Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 600 tys. zł,
Wysokość wadium wynosi 5% ceny wywoławczej.
WARUNKI PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - gmach główny ul. Norwida 25 sala nr VIR na II piętrze w dniu 5 lipca 2021 r. o godz. 9.00.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : (w przypadku osób fizycznych) dowód osobisty a w przypadku osób prawnych: wyciąg z KRS lub z innego właściwego rejestru ewentualnie zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej; w przypadku cudzoziemców - osób prawnych - odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Aktualny wyciąg z KRS lub innego organu prowadzącego rejestr powinien być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości wyżej określonej na konto Uczelni : PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 i przekazanie dowodu wpłaty w terminie najpóźniej do 21 czerwca 2021 r. do godz. 14.00 e-mailem na adres: zbigniew.rogula@upwr.edu.pl. Za dowód wpłaty uważa się potwierdzenie z banku lub dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. -Prawo Bankowe ( t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1100 z późn. zm. z późn. zm.)
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
Wadium wpłacone przez oferentów, którzy przetargu nie wygrają, zostaną zwrócone po przetargu w terminie do 14 dni od daty przetargu..
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium przepada na rzecz Uczelni, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Do zawarcia umowy sprzedaży sprzedający zobowiązany jest uzyskać zgodę Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na podstawie art.423 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.).
Umowa warunkowa w formie notarialnej zostanie zawarta w terminie najpóźniej do 30 dni od daty otrzymania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP. Wymóg zawarcia umowy warunkowej wynika z art. 30a ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t. j. Dz.U. z 202or. poz. 2020 z późn. zm.), na podstawie której Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Krajowy Zasób Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu.
Umowa przeniesienia własności w formie notarialnej zawarta zostanie w terminie najpóźniej do 30 dni po otrzymaniu pisma informującego o niewykonaniu prawa pierwokupu lub po bezskutecznym upływie ustawowego terminu na wykonanie prawa pierwokupu.
Oferent, który przetarg wygra obowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży netto powiększonej o podatek VAT wg stawki 23% w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności ,
Koszty sporządzenia umowy notarialnej tzn. opłatę notarialną i sądową ponosi nabywca.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach , gdy zgoda ta jest wymagana.
W protokole z przetargu kandydat na nabywcę nieruchomości zobowiązany będzie do oświadczenia, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.
Informacji o przetargu udziela Sekcja Nieruchomości tel. (71) 3205-254 lub 0-697629719, e-mail: zbigniew.rogula@upwr.edu.pl; tomasz.fiedor@upwr.edu.pl
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe wytyczne dotyczące organizacji i przebiegu przetargu związane z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na Uczelni zasad dotyczących zachowania się w związku ze stanem epidemii,
Osoby uczestniczące w przetargu proszone są o nie przyprowadzanie osób towarzyszących,
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany miejsca przetargu w przypadku, gdy sala do tego przeznaczona okazałaby się zbyt mała w stosunku do ilości uczestników przetargu. W takiej sytuacji uczestniczy przetargu otrzymają stosowną informację w formie e-maila.
34101470
drukuj ogłoszenie