Ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz o zamiarze sprzedaży nieruchomości pochodzącej ze zlikwidowanego LKR...

lubuskie, Gorzów Wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gorzów Wielkopolski, lubuskie
Numer ogłoszenia
162739
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-06-2021

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

podaje do publicznej wiadomości wykaz o zamiarze sprzedaży nieruchomości pochodzącej ze zlikwidowanego LKR Rzepin, położonej w gminie Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie:

obręb Gajec - gmina Rzepin

NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona - województwo lubuskie, powiat słubicki, gmina Rzepin, obręb: Gajec stanowiąca działki ewidencyjne o numerach: 34/42, 34/43, 34/44, 34/45, 34/46, 34/47, 34/48, o łącznej powierzchni 26,2635 ha.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Słubicach prowadzi księgę wieczystą numer GW1S/00031530/5. Obciążenia nieruchomości wynikające z działu III KW: ograniczone prawo rzeczowe - odpłatna służebność przesyłu na czas nieoznaczony, na rzecz EWE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MIĘDZYRZECZ polegająca na:
1) prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę nr 34/39 (z podziału działki 34/39 powstały działki będące przedmiotem sprzedaży tj. 34/42, 34/43, 34/44, 34/45, 34/46, 34/47, 34/48) w pasie gruntu o szerokości niezbędnej do wybudowania i przebiegu gazociągu średniego i wysokiego ciśnienia relacji Maszewo-Krosno Odrzańskie DN 400/100, wraz z systemem do transmisji danych,
2) prawie przesyłu gazu,
3) zapewnieniu dostępu pracownikom wymienionej spółki (oraz osobom upoważnionym) do powyższych linii, w tym także do wjazdu sprzętem ciężkim, w celu wykonywania prac budowlano-montażowych, prac związanych z modernizacją, eksploatacją, konserwacją lub usuwaniem awarii, prowadzenia przeglądów, wymiany urządzeń i przewodów, jak również w celu rozbudowy sieci i dokonywania przyłączeń do nich,
4) ograniczeniu sobie samemu prawa do korzystania z działki nr 34/39 (z podziału działki 34/39 powstały działki będące przedmiotem sprzedaży tj. 34/42, 34/43, 34/44, 34/45, 34/46, 34/47, 34/48) w strefie kontrolowanej, tj. W obszarze wyznaczonym po obu stronach osi gazociągu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym nie będzie podejmowana działalność mogąca mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu.

Dział IV wymienionej księgi wieczystej wolny jest od jakichkolwiek wpisów.
W skład nieruchomości wchodzą grunty o ogólnej powierzchni - 26,2635 ha, w tym:
użytki rolne - 26,1827 ha, (grunty orne - 26,1637 ha, łąki - 0,0190 ha),
nieużytki - 0,0808 ha
Klasy gleb: RIVb - 0,1511 ha, RV - 5,5847 ha, RVI - 20,4279 ha, ŁV - 0,0190 ha, N - 0,0808 ha.

Cena nieruchomości wynosi - 7.890.000 zł
(słownie złotych: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Cenę sprzedaży ustalono na podstawie wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększoną o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
Powierzchnie nieruchomości oraz wchodzących w ich skład użytków i klas gruntu ustalono na podstawie ewidencji gruntów i budynków.
Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepin, nieruchomość leży na terenie zieleni publicznej, terenach sportowych, terenach mieszkalnictwa oraz terenach przemysłowo-magazynowych i obszarach drobnej wytwórczości. Studium uchwalone zostało uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie nr XXI/167/2016 z dnia 07.09.2016 roku.
Nieruchomości położone obok siebie, tworzą jeden kompleks.
Dojazd do nieruchomości z drogi gminnej gruntowej, nieurządzonej w terenie. Teren działki nr 34/48 może być wykorzystywany pod infrastrukturę drogową. Aktualnie nieruchomość nie posiada urządzonego zjazdu z drogi powiatowej nr 125F.
Przez działki: 34/42, 34/43 przebiega podziemna sieć telekomunikacyjna.
Przez działkę nr 34/46 przebiega sieć wodociągowa z hydrantem w obrębie działki.
Przez działki: 34/43, 34/45, 34/47 przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia.
Na działce 34/44 znajdują się ruiny budynku - dawny magazyn nawozów.
Przez działkę nr 34/48 przebiega: napowietrzna sieć telekomunikacyjna z dwoma słupami w granicach działki (w tym jedna podpora słupa typu A), sieć wodociągowa, gazociąg WC. Działka nr 34/48 porośnięta jest licznymi drzewami. Nieruchomość nieużytkowana rolniczo, porośnięta roślinnością segetalną, miejscami zakrzaczona, a na działce 34/42 miejscami występują obniżenia teren - teren podmokły.

Nieruchomość planowana jest do sprzedaży w przetargu publicznym. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia o przetargu.

W przypadku ogłoszenia przetargu wskazana w treści wykazu cena nieruchomości stanie się ceną wywoławczą pierwszego przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 32, tel. (95) 7 146 174.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: