Ogłoszenie

Uniwersytet Morski w Gdyni ogłasza przetarg na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku biurowym przy ul. przy ul. Niedziałkowskiego 47, 47a, 47b w Szczecinie

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Niedziałkowskiego 47, 47a, 47b, Szczecin, zachodniopomorskie
Cena
2 057 768,75 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-09-2021
Numer ogłoszenia
34107808
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-225 Gdynia
Ulica
Morska 81-87
Osoba kontaktowa
Uniwersytet Morski w Gdyni

SzczegółyPrzetarg nieograniczony na sprzedaż
lokali użytkowych znajdujących się w budynku biurowym
przy ul. Niedziałkowskiego 47, 47a, 47b w Szczecinie
stanowiących własność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
1. Organizatorem przetargu jest:
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81 - 87
81-225 Gdynia
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
3. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na rachunek Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
nr 23 1140 1153 0000 2235 4300 1092
4. Cena wywoławcza wynosi 2 057 768,78 zł (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 78/100) brutto.
5. Oferty przetargowe należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
"Przetarg - sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku biurowym przy
ul. Niedziałkowskiego 47, 47a, 47b w Szczecinie - NIE OTWIERAĆ"
w siedzibie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81 - 87, 81-225 Gdynia
w Sekretariacie Kanclerza budynek F pokój 228, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2021 r. godzina 12:00 (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2021 r. o godzinie 12:15.
Więcej informacji pod adresem:
https://bip.umg.edu.pl/sprzedaz( BIP UMG)
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia poinformowania o odrzuceniu oferty, zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
34107808
drukuj ogłoszenie