Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości PPHU OMEGA Robert Raczyński w upadłości z siedzibą w Katowicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości rolnej

śląskie, Gostomia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gostomia, śląskie
Powierzchnia
161 000 m2
Cena
1 109 484,62 zł
Numer ogłoszenia
34107594
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-013 Katowice
Ulica
Staromiejska
Osoba kontaktowa
PPHU OMEGA ROBERT RACZYŃSKI W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości
PPHU "OMEGA" Robert Raczyński w upadłości z siedzibą w Katowicach, ul. Staromiejska 6/10 D, ogłasza
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:
1) nieruchomości rolnej o powierzchni 16,10 ha położonej w miejscowości Gostomia, gmina Nowe Miasto, powiat grójecki, województwo mazowieckie. Na nieruchomości znajdują się sad jabłoniowy (konstrukcja wspierająca, nawadnianie), plantacja borówki (konstrukcja wspierająca, nawadnianie) oraz las (KW nr RA1G/00050732/9). Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 1.109.484,60 zł (jeden milion sto dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 60/100), co stanowi 30% ceny oszacowania.
2 ) nieruchomości rolnej o powierzchni 1,27 ha położonej w miejscowości Gostomia, gmina Nowe Miasto, powiat grójecki, województwo mazowieckie. Na nieruchomości znajdują się sad jabłoniowy (konstrukcja wspierająca, nawadnianie), plantacja borówki (konstrukcja wspierająca, nawadnianie). Działka uzbrojona (woda, prąd).
(KW nr RA1G/00064157/5).
Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 38.952,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100), co stanowi 30% ceny oszacowania.
- Oferty należy składać w Biurze Syndyka, ul. Biznesowa 2, lok. 13, 26-600 Radom, w terminie do 16 września 2021 roku do godz. 16.00 (decyduje data nadania). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy podać sygn. akt V GU p 12/17, umieścić dopisek "NIE OTWIERAĆ", a także wskazać dane oferenta.
Oferent powinien spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2012 poz. 803 z późn. zm.) określone w art. 2a ust. 1.
- Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), oferowaną cenę, aktualny odpis KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i spełnia jego warunki, zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży, jego wyceną oraz regulaminem przetargu, podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpis osób umocowanych do działania w imieniu oferenta będącego osobą prawną na ofercie i oświadczeniach, dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny minimalnej na rachunek masy upadłości (w przypadku poz. nr 1 - 110.948,46 zł, poz. nr 2 - 3.895,20 zł)
Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium na konto:
PPHU OMEGA" Robert Raczyński w upadłości
Katowice ul. Staromiejska 6/10 D, Bank PEKAO SA
nr 40 1240 5703 1111 0010 7258 4894
z zaznaczeniem "wadium na przetarg" do dnia 16 września 2021 r.
W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę i jego oferta zostanie zatwierdzona przez Radę Wierzycieli, uchyli się od zawarcia umowy. W przypadku gdy do zawarcia Umowy sprzedaży nie dojdzie nie z winy oferenta, wadium będzie zwrócone wpłacającemu.
- Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na specjalnie w tym celu zwołanym posiedzeniu Rady Wierzycieli - w dniu 27 września 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Syndyka, ul. Biznesowa 2, lok. 13, 26-600 Radom.
- Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości, nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Radę Wierzycieli.
- Sposób przeprowadzenia przetargu oraz pozostałe jego warunki niewynikające z powyższych postanowień zostały określone w Regulaminie Przetargu.
- Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.
- Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie można przeglądać w siedzibie Syndyka w Radomiu, ul. Biznesowa 2, pok. 13, po uprzednim umówieniu się telefonicznie 508 107 634.
- Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
34107594
drukuj ogłoszenie