Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. oferuje do sprzedaży obiekt produkcyjno-chłodniczy zlokalizowany w obrębie Stanisławów, gm. Biała...

łódzkie, Stanisławów, gm. Biała Rawska

Najważniejsze informacje

Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stanisławów, gm. Biała Rawska, łódzkie
Cena
31 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-07-2021
Numer ogłoszenia
163104
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
20-337 Lublin
Ulica
Pogodna 36/11

Szczegóły


Syndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. oferuje do sprzedaży obiekt produkcyjno-chłodniczy w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, zlokalizowanych w obrębie Stanisławów, gm. Biała Rawska dz. nr 51, 50/2, 56/2, 57, K.W LD1R/00040630/5; dz. nr 59, 60/1, K.W LD1R/00042433/8; dz. nr 62/1, 64/1, K.W LD1R/00042307/6.

a) Cena sprzedaży nie niższa niż 31 000 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych) bez uwzględnienia podatku od towarów i usług;

b) Kryterium wyboru oferty stanowić będzie zaoferowana cena przy czym termin zapłaty nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty wyboru oferty. Wybór oferty może nastąpić po wpłacie 10% wadium;

c) Termin składania ofert - 14 dni od daty publikacji ogłoszenia (data publikacji 13 lipca 2021 r.) nie później niż 27 lipca 2021 r. godz. 15:00.

d) W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert spełanijących kryteria ceny, syndyk zarządzi by zainteresowani licytacją dokonali wpłaty wadium 10% ceny w terminie 7 dni, po czym dla oferentów, którzy wpłacili wadium przeprowadzi licytację w formie telekonferencji w dniu następnym po upływie terminu do wpłaty wadium. W przypadku braku zainteresowania oferentów przeprowadzeniem licytacji, syndyk dokona wyboru oferenta, który uiścił wadium i był gotów przystąpić do licytacji;

e) Skwitowanie całości ceny najpóźniej przed podpisaniem aktu przenoszącego własność nieruchomości;

f) Niedopuszczalne są jakiekolwiek potrącenia z ceny sprzedaży nieruchomości;

d) Syndyk informuję ponadto, że w obiekcie znajdują się wchodzące w skład masy upadłości linie produkcyjne, których zbycie i demontaż wymaga kilkumiesięcznego okresu, co tymczasowo wyłączy możliwość użytkowania znacznej części obiektu.

e) Nabywca nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, będzie miał możliwość zakupu całości znajdującego się w obiekcie wyposażenia, wchodzącego w skład masy upadłości w atrakcyjnej cenie.

Warunkiem umożliwiającym zawarcie umowy sprzedaży jest brak uchylenia lub brak wniesienia zarzutów co do uchwały Rady Wierzycieli zezwalającej na zbycie tychże nieruchomości z wolnej ręki na w.w. warunkach, a w przypadku wniesienia zarzutów lub uchylenia uchwały, warunkiem umożliwiającym zawarcie umowy sprzedaży będzie prawomocne oddalenie lub odrzucenie tych zarzutów lub uchylenie postanowienia o uchyleniu uchwały;

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się na stronie www.inlex.pl w zakładce KING FRUIT.

Podmioty zainteresowane nabyciem są proszone o składanie ofert na adres poczty elektronicznej: oferty@inlex.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kancelarii syndyka: Syndyk Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin. Obiekt można oglądać po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 516 755 693, przy czym z uwagi na okoliczność, że obiekt jest wynajęty może nie być możliwy wstęp do wszystkich pomieszczeń obiektu. Jednocześnie syndyk informuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza, że obiekt jest nabywany bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich a nadto syndyk nie udziela rękojmi ani gwarancji na obiekt w tym na zakupione urządzenia.

 

drukuj ogłoszenie