Ogłoszenie

Prezydent Miasta Płocka zawiadamia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul....

mazowieckie, Płock, Obręb "Kostrogaj Rolniczy"

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jędrzejewo, Płock, Obręb "Kostrogaj Rolniczy", mazowieckie
Powierzchnia
50 532 m2
Cena
5 400 000 zł
Numer ogłoszenia
163121
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-07-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Stary Rynek 1

Szczegóły


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, oznaczonej nr ewid. działki 12 o pow. 5,0532 ha
położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo w Obrębie Nr 6 „Kostrogaj Rolniczy" objętej księgą wieczystą PL1P/00073755/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.

1) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Miasto Płock położona w Płocku w Obrębie 6 „Kostrogaj Rolniczy" oznaczona numerem ewidencyjnym działki 12 o pow. 5,0532 ha. Rodzaj użytków, klasa gruntu: RIIIa - 0,8613 ha, RIIIb - 3,2522 ha, RIVa - 0,5162 ha, PsV - 0,1881 ha, N - 0,2354 ha.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta PL1P/00073755/4.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko" w Płocku zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 383/XXII/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 12.10.2020 poz. 10291) działka nr 12 przy ul. Jędrzejewo obręb 6 „Kostrogaj Rolniczy" położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2PU, gdzie plan ustala przeznaczenie: obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe i usługowe z wyłączeniem usług oświaty (szkoły, przedszkola) oraz opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki).

Na działce nr 12 obr. 6 znajduje się barszcz Sosnowskiego. Największe ilości barszczu Sosnowskiego znajdują się w północno - zachodniej części działki. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną inwazyjną, jedną z najbardziej niebezpiecznych gatunków roślin w Polsce, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz powoduje negatywne zmiany w środowisku przyrodniczym. Gmina Miasto Płock zwalcza przedmiotową roślinę na przedmiotowej działce, jednakże z uwagi na to, iż stwarza duże trudności w całkowitym jej usunięciu w terenie, co roku zabiegi muszą być powtarzane.

2) Zgodnie z Uchwałą Nr 521/XXX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2021 roku nieruchomość niezabudowana położona w Płocku przy ul. Jędrzejewo w Obrębie 6 „Kostrogaj Rolniczy" oznaczona numerem ewidencyjnym działki 12 o pow. 5,0532 ha stanowiąca własność Gminy Miasto Płock objęta Księga wieczystą PL1P/00073755/4 przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu.

3) Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 5.400.000,00 złotych netto (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych netto).
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 685 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu.

4) Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się dnia 22.09.2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój 206, II piętro.

5) Wadium na przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 16.09.2021 roku na konto Urzędu Miasta Płocka PKO Bank Polski S.A. 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

6) Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka www.nowybip.plock.eu (na skróty - linki: zbycie nieruchomości Gminy Płock) oraz www.nowy.plock.eu (zakładka mieszkaniec/urząd na skróty/nieruchomości na sprzedaż).

7) Ze względu na wprowadzenie przez Urząd Miasta Płocka ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta, w celu uzyskania bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu, należy umówić się telefonicznie z pracownikiem Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka tel. (24) 367 14 78 oraz (24) 367 14 79.

Prezydent Miasta Płocka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

drukuj ogłoszenie