Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu położonego w Łodzi przy ul. Lipiec Reymontowskich z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Lipiec Reymontowskich, Łódź, łódzkie
Powierzchnia
1 380 m2
Cena
1 380 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-08-2021
Numer ogłoszenia
34111155
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
91-157 Łódź
Ulica
Wici
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA TEOFILÓW

SzczegółyZAWIADOMIENIE
O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA DZIERŻAWĘ TARGOWISKA
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1
ZAPRASZA
do składania ofert na dzierżawę terenu o powierzchni 1 380 m2
w Łodzi przy ul. Lipiec Reymontowskich
stanowiącego część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 26/32 z przeznaczeniem na
prowadzenie targowiska
Dzierżawca zobowiązany będzie do:
1. wykorzystywania dzierżawionego terenu określonego w umowie wyłącznie do prowadzenia handlu targowiskowego,
2. wytyczenia ciągów handlowych i komunikacyjnych oraz kontrolowania ich przestrzegania,
3. zabezpieczenia usuwania i wywozu nieczystości z terenu targowiska i terenów przyległych (mycia i dezynfekcji miejsc szczególnie zanieczyszczonych oraz pojemników na odpady stałe),
4. utrzymywania czystości i porządku na dzierżawionym terenie oraz na terenie przylegającym do targowiska, a w okresie zimowym dodatkowo do usuwania śniegu i oblodzeń, również sprzed wejścia i schodów prowadzących do szaletu obsługującego targowisko,
5. utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym istniejących wiat handlowych i urządzeń targowiskowych, konserwacji i dokonywania bieżących remontów niezbędnych do prawidłowej ich eksploatacji,
6. utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym szaletu obsługującego targowisko, schodów prowadzących do pomieszczenia toalety oraz kraty zamykającej te schody, w tym również naprawy, a w razie potrzeby wymiany urządzeń sanitarnych oraz instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej znajdujących się w tym pomieszczeniu,
7. dokonywania napraw nawierzchni dzierżawionego terenu,
8. zawarcia umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na terenie targowiska i terenie przyległym wskazanym w umowie w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Wydzierżawiającemu.
Bez zgody Wydzierżawiającego na terenie targowiska nie mogą być dokonywane naniesienia w postaci kiosków oraz innych obiektów stałych.
Oferty powinny zawierać :
1. dane Oferenta (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, dane kontaktowe) wraz z informacją o posiadanym doświadczeniu w administrowaniu targowisk,
2. propozycję w zakresie wysokości czynszu dzierżawnego, z tym że proponowany czynsz
dzierżawny nie może być niższy od kwoty 1 380,- zł netto miesięcznie (tj. bez VAT),
Wadium - 2 500,- zł.
Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium na konto Spółdzielni o numerze:
93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 09 sierpnia 2021 r.
Osoba przystępująca do przetargu winna okazać dowód wpłaty wadium przy składaniu oferty.
Pisemne oferty w zamkniętej podpisanej kopercie należy składać pracownikowi kasy w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wici 1 w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godz. 17:00.
Otwarcie ofert nastąpi 11 sierpnia 2021 r. o godz.10:00.
- 2 -
Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahentów o przyjęciu ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Kontrahent, który wygrał przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 7 dni od daty powiadomienia Go przez Spółdzielnię o wynikach przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie :
prawo swobodnego wyboru oferty,
możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn,
możliwość zamknięcia przetargu ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku uchylenia się Dzierżawcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy dzierżawy we wskazanym wyżej terminie.
Spółdzielnia przekaże teren Dzierżawcy wyłonionemu w przetargu w istniejącym stanie technicznym.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu: 42 613 08 28.
34111155
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: