Ogłoszenie

sprzedaż miejsca postojowego - udziału 1/35 części nieruchomości lokalowej o funkcji garażowej

mazowieckie, Warszawa-Ursus

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bohaterów Warszawy 26, Warszawa-Ursus, mazowieckie
Cena
33 210 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-10-2021
Numer ogłoszenia
163658
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-08-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Wąska 18

Szczegóły


OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie (SK Bank), 05-200 Wołomin ul. Wąska 18 ogłasza
sprzedaż
miejsca postojowego - udziału 1/35 części nieruchomości lokalowej o funkcji garażowej nr P-1, usytuowanej w budynku wielolokalowym, położonym w Warszawie dzielnicy Ursus przy ul. Bohaterów Warszawy 26 , wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej o funkcji niemieszkalnej Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie , XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem WA5M/00444827/9

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 33 210,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć złotych) brutto.
1. Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 02 sierpnia 2021 r. wydanym w trybie art. 320 prawa upadłościowego i naprawczego (puin), określił warunki sprzedaży przedmiotowego udziału oraz termin składania ofert wg. zasad wskazanych w obwieszczeniu oraz Regulaminie, stanowiącym integralną część obwieszczenia.
2. Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie przetargowo - aukcyjnym z uwzględnieniem treści art. 320 puin.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 321,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie nr. 81 1930 1842 2001 8006 0000 0001 w terminie do 30.09.2021 r.
4. Oferty należy składać w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. Akt XVIII GUp 58/21 w terminie do dnia 01 października 2021 r., lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).
5. W dniu 07 października 2021 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, o godz. 13.00, w sali nr 120, Syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego - Komisarza przeprowadzi przetarg na podstawie złożonych ofert i następnie ewentualnie aukcję. Posiedzenie Sądu wyznaczone celem dokonania tych czynności jest jawne przy zachowaniu zasad działania Sądu w stanie epidemii.
6. Wszelkie Informacje o sposobie i możliwości zapoznania się z zatwierdzonymi warunkami przetargu można uzyskać w aktach postępowania upadłościowego oraz w biurze Syndyka SK Banku - Wołomin ul. Wąska 18, nr telefonu 22 763 87 45 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania procedur przetargowo - aukcyjnych lub ich unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

 

 

drukuj ogłoszenie