Ogłoszenie

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych we wsi Trzciany gmina Jabłonna

mazowieckie, gmina Jabłonna

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Trzciany, gmina Jabłonna, mazowieckie
Powierzchnia
79 829 m2
Cena
7 272 063 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-10-2021
Numer ogłoszenia
163659
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-08-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Katowice
Ulica
Wąska 18

Szczegóły


OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie (SK Bank), 05-200 Wołomin ul. Wąska 18 ogłasza sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych we wsi Trzciany gmina Jabłonna, o powierzchni łącznej 79.829,00 m2 (w tym działki oznaczone jako las o pow. 5.527,00 m2), w skład których wchodzą :
- grunt niezabudowany , stanowiący działki o numerach ewidencyjnych: 239/1, 239/3, 239/4, 239/5, 245/3, 245/4, 245/6, 245/7, 245/8, 245/9, 245/10, 245/11, 245/12, 245/13, 245/14, 245/15, 245/16, 245/17, 245/18, 245/19, 245/20, 245/21, 245/22, 245/23, 245/24, 245/25, 245/26, 245/27, 245/28, 245/29, 245/30, 245/31, 245/32, 245/33, 245/34, 245/35, 245/36, 245/37, 245/38, 245/39, 245/40, 245/41, 245/42, 245/43, 245/44, 245/45 z obrębu 11 Trzciany łącznego obszaru 47 534 m² - dla w/w działek Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem WA1L/00064725/7,
- grunt niezabudowany, stanowiący działki o numerach ewidencyjnych: 240, 246/5, 246/10, 246/11, 246/12, 246/13, 246/14, 246/15, 246/16, 246/17, 246/18, 246/19, 246/20, 246/21, 246/22, 246/23, 246/24, 246/25, 246/26, 246/27, 246/28, 246/29, 246/30, 246/31, 246/32, 246/33, 246/34, 246/35, 246/36, 246/37, 246/38, 246/39, 246/40 z obrębu 11 Trzciany łącznego obszaru 28 353 m² - dla w/w działek Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem WA1L/00064726/4,
- grunt niezabudowany stanowiący działki o numerach ewidencyjnych: 246/6, 246/7, 246/8, 246/9 z obrębu 11 Trzciany łącznego obszaru 3942 m² - dla w/w działek Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem WA1L/00063882/8
Dla obszaru położenia ww. nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i drogi wewnętrzne.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 7.272.063,00 zł brutto (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt trzy złote brutto ) w tym: 309.516,00 zł - cena działek oznaczonych jako las.
1. Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 02 sierpnia 2021 r. wydanym w trybie art. 320 prawa upadłościowego i naprawczego (puin), określił warunki sprzedaży nieruchomości oraz termin składania ofert wg. zasad wskazanych w obwieszczeniu oraz Regulaminie, stanowiącym integralną część obwieszczenia.
2. Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie przetargowo - aukcyjnym z uwzględnieniem treści art. 320 puin.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 727.206,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześć złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie nr. 81 1930 1842 2001 8006 0000 0001 w terminie do 30.09.2021 r.
4. Oferty należy składać do dnia 1 października 2021 r w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa ( sygn. Akt XVIII GUp 58/21 ) lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi ( decyduje data wpływu do Sądu).
5. W dniu 7 października 2021 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, o godz. 11.00, w sali nr 120 , Syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego - Komisarza przeprowadzi przetarg na podstawie złożonych ofert i następnie ewentualnie aukcję.
6. Informacje o sposobie i możliwości zapoznania się z zatwierdzonymi warunkami przetargu można uzyskać w aktach postępowania upadłościowego oraz w biurze Syndyka SK Banku - Wołomin ul. Wąska 18, nr telefonu 22 763 87 45 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania procedur przetargowo - aukcyjnych lub ich unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

drukuj ogłoszenie