Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości ERWICO Sp. z o.o. w Lublinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości położonej w Nowej Dębie przy ul. Szypowskiego

podkarpackie, Nowa dęba

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nowa dęba, podkarpackie
Powierzchnia
31 157 m2
Cena
496 300 zł
Numer ogłoszenia
34119987
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
Syndyk Masy Upadłości ERWICO Sp. z o.o. w Lublinie

SzczegółyOGŁOSZENIE
Syndyk Masy Upadłości "ERWICO" Sp. z o.o. w Lublinie
sygn. akt V GUp 4/10
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki
nieruchomości położonej w Nowej Dębie przy ul. Szypowskiego 1, jako działki o nr ewid. 161/52, 161/81 o łącznej powierzchni 31.157 m2, dla której prowadzona jest KW TB1T/00053460/9 przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, zabudowanej budynkami magazynowymi 600 m2 i 780 m2, częściowo zalesionej (cena oszacowania 496.300,00 zł).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem "PRZETARG - V GUp 4/10 - postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku "ERWICO" Sp. z o.o. w Lublinie - NIE OTWIERAĆ", w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu,
wpłaceniu wadium na rachunek bankowy masy upadłości: BGŻ Oddział Krosno 41 2030 0045 1110 0000 0185 1000 w wysokości 50.000,00 zł
złożenie pisemnej oferty zakupu,
wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia,
jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości "ERWICO" Sp. z o.o. w Lublinie,
w przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego,
sprzedający zastrzega prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołania bez podania przyczyn,
zastrzega się termin jednego miesiąca do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpią na posiedzeniu niejawnym w obecności Sędziego - Komisarza w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych mieszczącym się przy ul. Gen. J. Kustronia 4, najpóźniej w terminie 7 dni po upłynięciu terminu do składania ofert.
Sprzedaż opisanych nieruchomości wymaga zatwierdzenia wyboru ofert przez Sędziego Komisarza.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operat szacunkowy) są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Rzeszowie (35-231) przy ul. Towarowej 12, tel. 604-997-493 oraz w aktach sprawy V GUp 4/10, z którymi zapoznać się można w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziale V Gospodarczym Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych - ul. Gen. J. Kustronia 4.
34119987
drukuj ogłoszenie