Ogłoszenie

Wójt Gminy Głusk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dominów

lubelskie, Dominów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dominów, lubelskie
Powierzchnia
9 365 m2
Cena
2 004 000 zł
Numer ogłoszenia
34119890
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
20-388 Głusk
Ulica
Rynek
Osoba kontaktowa
GMINA GŁUSK

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Głusk ogłasza:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dominów stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 158/50 o powierzchni 1,1009 ha, 158/53 o powierzchni 0,9365 ha :
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW LU1I/00195739/0.
Cena wywoławcza nieruchomości bez podatku VAT wynosi:
Nr 158/50 o pow. 1,1009 ha - 3 369 000 zł ( słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100)
Nr 158/53 o pow. 0,9365 ha - 2 004 000 zł ( słownie: dwa miliony cztery tysiące zł 00/100)
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Głusk Nr XXX/252/21 z dnia 2 lutego 2021r działka nr 158/50 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami ( w tym usługi publiczne) - zapis planu MW/U, w części stanowi strefę zieleni izolacyjnej.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą rady Gminy Głusk Nr XXVII/171/08 z dnia 30 września 2008r działka nr 158/53 leży w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie budynków mieszkalnych wolnostojących a także w zabudowie szeregowej i bliźniaczej- zapis planu MN.
W/w działki są niezabudowane, mają kształt prostokątów ,położone są przy drodze gminnej w odległości około 700 m od drogi wojewódzkiej Lublin - Biłgoraj, w obszarze centrum gminnego w Dominowie.
Powyższe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Głusk nr rachunku 24868900070000358020000060 w terminie do dnia 12 listopada 2021r .
Za zaliczenie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy lub złożenie w Urzędzie Gminy obligacji Skarbu Państwa lub papierów wartościowych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Oferent, który bierze udział w przetargu powinien okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni licząc od daty przetargu. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2021r o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Głusk, Dominów ul. Rynek 1, sala konferencyjna.
Wójt Gminy Głusk może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U. z 2014r, poz. 1490 ze zm.).
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Głusk www.glusk.ploraz na BIP Gminy Głusk ugglusk.bip.lubelskie.pl a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Głusk.
Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod nr Tel. 81 75 19 008.
34119890
drukuj ogłoszenie