Ogłoszenie

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

lubuskie, Sulechów

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sulechów, lubuskie
Cena
1 760 000 zł
Numer ogłoszenia
163816
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
01-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


B U R M I S T R Z   S U L E C H O W A   O G Ł A S Z A

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ, USŁUGI ORAZ W CZĘŚCI POD ZIELEŃ URZĄDZONĄ

POŁOŻENIE NR DZIAŁKI I KW   POWIERZCHNIA   CENA WYWOŁAWCZA   WADIUM  
Sulechów

Obręb nr 2

1958
ZG2S/00006412/9
 0.6723 ha 1.760.000,00 zł 352.000,00 zł
Sulechów

Obręb nr 2

1959
ZG2S/00006412/9
 0.6798 ha
Sulechów

Obręb nr 2

1960
ZG2S/00006412/9
 0.5256 ha

W pobliżu zbywanych nieruchomości dostępne są sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

Dojazd do działki nr 1958 i 1960 drogą utwardzoną bezpośrednio od strony ulicy Odrzańskiej, do działki nr 1959 - drogą gruntową. Wzdłuż ulicy Odrzańskiej przez działkę nr 1958 i 1960 w ziemi zostały przeprowadzone kable linii energetycznej średniego napięcia, które częściowo mogą ograniczać możliwość zabudowy.

Nieruchomości objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Uchwałą Nr 0007.539.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2018r., zgodnie z którą działki nr 1958 i 1960 przeznaczone są w całości pod zabudowę budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz usługi, które mogą występować samodzielnie bądź łącznie, natomiast działka nr 1960 przeznaczona jest pod zabudowę usługową (10% powierzchni) oraz pod zieleń urządzoną (90% powierzchni).

Wyżej opisane nieruchomości wolne są od obciążeń oraz zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Gminy Sulechów przy Placu Ratuszowym nr 6 (RATUSZ), pokój nr 104.

Wadium w podanej wyżej wysokości z określeniem numeru nieruchomości należy wpłacić w terminie do dnia 02 listopada 2021 roku konto nr 82 1020 5402 0000 0502 0027 8960 PKO BP Oddział Sulechów.

Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Sulechów w określonym w ogłoszeniu terminie tj. 02 listopada 2021 roku.

Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego lub osobę wskazaną jako wpłacający wadium w tytule przelewu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy dysponować oświadczeniem małżonka, sporządzonym co najmniej w formie pisemnej, wyrażającym zgodę na udział w przetargu na nabycie nieruchomości.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, winny dysponować kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców albo innego właściwego rejestru lub ewidencji, wskazujący w szczególności zasady reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą winny dysponować wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Dowód wpłaty oraz dowód tożsamości należy przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Cena wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo na 3 dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty przetargu.

Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Nie zawarcie aktu notarialnego w ustalonym terminie spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.).

Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Gmina Sulechów oświadcza, że z posiadanych dokumentów nie wynika, aby na nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu znajdowały się jakiekolwiek naniesienia budowlane. Nabywca przyjmuje na siebie ryzyko w tym względzie, w tym ewentualne koszty doprowadzenia nieruchomości do stanu umożliwiającego korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności dokonanie zabudowy.

Informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 068 3851131 lub w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sulechowie, pokój nr 121.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

 

Sulechów, dnia 30 sierpnia 2021 roku

drukuj ogłoszenie