Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości ogłasza sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i...

mazowieckie, Osiecko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Osiecko, mazowieckie
Numer ogłoszenia
163818
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
02-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Mikołowie (dalej: „Dłużnik"), zawiadamia, iż toku postepowania upadłościowego Dłużnika toczącego się pod sygnaturą akt: XIX GUp 1066/19 przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odbędzie się sprzedaż w drodze przetargu lub przetargu i aukcji nw. składników masy upadłości:
Sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działka nr 3788, o łącznej powierzchni 2,1909 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: SI1G/00026316/5.
a) Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 350.550,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto w tym należny podatek VAT według stawki 23 %.
b) Oferty należy składać do dnia 17 września 2021 roku do Sędziego-komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu na biuro podawcze Sądu).
c) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 35.055,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości w banku BNP Paribas Bank S.A. o numerze: 59 1600 1462 1825 6177 3000 0001, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. XIX GUp 1066/19, dotyczy - SI1G/00026316/5" najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
d) Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 września 2021 roku o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.
e) Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej oraz syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.
f) Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
g) Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Tomasza Kotrasińskiego (uprawnienia zawodowe nr 930) z dnia 06.12.2019 r. oraz szczegółowe warunki przetargu udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka Roberta Kosmala - ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa w godz. 9.00 - 17.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 1066/19 Ap-2 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
h) Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).
i) Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: p.chmielewski@kwiatkowskilegal.pl lub pod numerem telefonu 22 11 99 047.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Robert Kosmal

 

 

drukuj ogłoszenie