Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Płocka o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Granicznej

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Graniczna, Płock, mazowieckie
Powierzchnia
55 m2
Cena
9 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-10-2021
Numer ogłoszenia
34121633
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
09-400 Płock
Ulica
Stary Rynek 1
Osoba kontaktowa
GMINA MIASTO PŁOCK

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Granicznej w Obrębie 10 "Podolszyce" oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 64/3 o pow. 55 m?, KW PL1P/00088335/2.
1) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Miasto Płock położona w Płocku w Obrębie 10 "Podolszyce" oznaczona numerem ewidencyjnym działki 64/3 o pow. 55 m?.
Rodzaj użytków - dr
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta PL1P/00088335/2.
2) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2476/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 lipca 2021 r. nieruchomość położona w Płocku przy ul. Granicznej oznaczona nr ewid. działki 64/3 o pow. 55 m? została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych to jest działek nr 64/2, 64/4 i dz. nr 64/81 położonych w Płocku w Obrębie 10.
3) Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 9.000,00 złotych netto (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu.
4) Przy transakcji sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 64/3 położonej w Płocku przy ul. Granicznej KW PL1P/00088335/2 Gmina Miasto Płock ustanowi odpłatną służebność gruntową przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 64/3 przez działkę o numerze ewidencyjnym 64/21 o pow. 4433 m? KW PL1P/00088335/2 położoną w Płocku w Obrębie 10 do drogi publicznej ulicy Granicznej KW PL1P/00111962/7.
Przedmiotowa służebność przebiegać będzie na całej powierzchni działki nr 64/21 położonej w Płocku w Obrębie 10 "Podolszyce".
Opłata za służebność w kwocie 1807,00 zł netto + podatek VAT 23% 415,61 zł tj. razem do zapłaty 2.222,61 zł brutto będzie płatna jednorazowo i zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu na sprzedaż dz. nr 64/3 położonej w Płocku przy ul. Granicznej.
5) Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 15 października 2021 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój 206, II piętro.
6) Wadium na przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) należy wpłacić do dnia 11 października 2021 roku na konto Urzędu Miasta Płocka PKO Bank Polski S.A. 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.
Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu powinny w terminie do dnia 11 października 2021 roku do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka pokój E-54 pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 15 października 2021 roku na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 64/3 położonej w Płocku przy ul. Granicznej" wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do co najmniej jednej z wymienionych nieruchomości sąsiednich tj. działek o numerach ewidencyjnych 64/2, 64/4 i 65/81 położonych w Płocku w Obrębie 10, należy również podać numeru telefonu.
Ze względu na wprowadzenie przez Urząd Miasta Płocka ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta, w celu złożenia oferty należy umówić się telefonicznie z pracownikiem Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy, który odbierze ofertę osobiście (tel.: 24 367-14-78, 24 367-14-79, 24 367-17-99).
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 (sala obsługi klientów) oraz zamieszczona na stronie www.nowybip.plock.euUrzędu Miasta Płocka nie później niż w dniu 14 października 2021 roku.
7) Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka www.nowybip.plock.eu(na skróty - linki: zbycie nieruchomości Gminy Płock) oraz www.nowy.plock.eu(zakładka mieszkaniec/urząd na skróty/nieruchomości na sprzedaż).
8) Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, pok. E-54, tel. (24) 367-14-78.
Prezydent Miasta Płocka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
34121633
drukuj ogłoszenie