Ogłoszenie

Zarządca Fabryki Pomocy Naukowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Kartuzach

pomorskie, Kartuzy

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kartuzy, pomorskie
Powierzchnia
7 453 m2
Cena
6 142 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-09-2021
Numer ogłoszenia
34121637
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-437 Gdańsk
Ulica
Wajdeloty 10/4
Osoba kontaktowa
Biuro Syndyka

SzczegółyZARZĄDCA FABRYKI POMOCY NAUKOWYCH SP. Z O. O.
W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W KARTUZACH
OGŁASZA PRZETRAG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość obejmująca:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 79/22 o powierzchni 0,0530 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00031761/1;
b) prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 79/27 o powierzchni 0,7453 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00020998/1;
c) kompleks produkcyjno - magazynowo - biurowy o łącznej powierzchni użytkowej 5.266,5 m2
za cenę wywoławczą nie niższą niż 6.142.000,00 zł (słownie: sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) netto oraz na zasadach określonych w Regulaminie Przetargu.
Organizator wskazuje, iż istnieje możliwość sprzedaży części nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.
Organizatorem Przetargu jest zarządca FABRYKI POMOCY NAUKOWYCH Sp. z o. o w restrukturyzacji, 83-300 Kartuzy przy ul. Gdańskiej 4, nr KRS 0000218859 w postępowaniu sanacyjnym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy pod sygn. akt VI GRs 3/19. Siedziba Organizatora: ul. Wajdeloty 10/4, 80-437 Gdańsk.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz Regulamin Przetargu można uzyskać pod adresem: biuro.syndyka.gdansk@gmail.comlub pod numerem telefonu 664 921 121.
Oferty należy składać do dnia 29 września 2021 roku do godziny 15.00, osobiście w biurze zarządcy, bądź za pośrednictwem poczty na adres: biura zarządcy przy ul. Wajdeloty 10/4, 80-437 Gdańsk.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem 607 266 253.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej Regulaminie Przetargu. Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 29 września 2021 roku na wskazany w Regulaminie Przetargu rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 września 2021 roku o godzinie 12.00 w biurze zarządcy przy ul. Wajdeloty 10/4, 80-437 Gdańsk.
Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy oraz prawo niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
34121637
drukuj ogłoszenie