Ogłoszenie

Burmistrz Koluszek ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkachi

łódzkie, Koluszki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Koluszki, łódzkie
Powierzchnia
9 688 m2
Cena
1 192 500 zł
Numer ogłoszenia
34121041
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
95-040 Koluszki
Ulica
11 Listopada
Osoba kontaktowa
GMINA KOLUSZKI

SzczegółyBurmistrz Koluszek
Ogłasza,
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 2, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
- działki nr: 38/24 o pow. 9688 m2, cena wywoławcza 1 192 500,00 zł (do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT), wadium 120 000,00 zł, postąpienie 12 000,00 zł.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 2 i 3 Miasta Koluszki, uchwalonym przez Radę Miejską w Koluszkach Uchwałą Nr XIX/36/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2012.1918 z dnia 19 czerwca 2012 r.), działka nr 38/24 położona jest na terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług - 6PU. Nieruchomość jest niezabudowana. Nieruchomość w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytek RIVa i RIVb. Księga wieczysta LD1B/00031961/3.
2. Drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 3, stanowiącej własność Gminy Koluszki:
- działki nr: 16/18 i 16/28 o łącznej pow. 5935 m2, cena wywoławcza 601 000,00 zł (do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT), wadium 60 100,00 zł, postąpienie 6 100,00 zł.
Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 2 i 3 miasta Koluszki zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Koluszkach Nr XXXIII/91/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2017 r. poz. 2963) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze objętym jednostką urbanistyczną o symbolu 4PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług. Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek - R IVa (działka nr 16/28) oraz N i R IVa (działka nr 16/18). Księga wieczysta LD1B/00033712/7.
Przetargi odbędą się w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie później niż do godz. 1200 15 listopada 2021 r., lub na konto Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach najpóźniej do dnia 15 listopada 2021 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numery ewidencyjne działek. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.
Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl(sprzedaż nieruchomości) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.
34121041
drukuj ogłoszenie