Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Niewidomych START w upadłości sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo upadłego Spółdzielnia Niewidomych START w upadłości, prawo własności nieruchomości obejmujące działki w Przemyślu

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rzeszów, podkarpackie
Numer ogłoszenia
34123098
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-328 Rzeszów
Ulica
Geodetów
Osoba kontaktowa
Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Niewidomych START w Przemyślu

SzczegółySyndyk
Masy Upadłości Spółdzielni Niewidomych "START" w upadłości
sprzeda "z wolnej ręki"
stosownie do Uchwały Nr 1 Rady Wierzycieli z dnia 07 września 2021 r. przedsiębiorstwo upadłego Spółdzielnia Niewidomych "START" w upadłości, w Przemyślu , ul. Batorego 22 na które składa się :
- prawo własności nieruchomości obejmującej działki o numerze ewidencyjnym 451/7,459/9 , 452/2 , 452/4 , 453/2 , 455/3 , 455/5 , 636/3 , obręb 214 miasto Przemyśl wraz z posadowionymi na w/w działkach budynkami i budowlami dla których Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr PR1P 00050856/0 ,
- działka NR 978 obręb 207 w Przemyślu ul. Słowackiego 24 B - pow. zabudowy 473 m 2 pow. użytkowa 432 m 2.
- ruchomości według stanu na dzień 30.09.2021 r.
W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą:
- należności i środki finansowe na rachunkach bankowych i w kasie
- samochód Ford Transit Nr rej. RP 76607
Przedmioty oferowane do sprzedaży można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
I . Zainteresowani powinni :
I. Złożyć pisemną ofertę w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem: "OFERTA NA ZAKUP PRZEDSIĘBIORSTWA Spółdzielni Niewidomych "START" w upadłości w Przemyślu, ul. Batorego 22 Sygn. akt V. GUp 421/19 - "NIE OTWIERAĆ" w nieprzekraczalnym terminie miesiąca do dnia 30 września 2021 r. na adres:
Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Niewidomych START w Przemyślu ul. Geodetów 1/304
35 - 328 Rzeszów.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych ) na rachunek : Spółdzielnia Niewidomych "START" w upadłości 37-700 Przemyśl, ul. Batorego 22
NR : 84 1050 1562 1000 0090 3094 3188
liczy się data uznania rachunku bankowego.
II. Oferta powinna zawierać :
1. Imię i nazwisko lub firmę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.
1. Oferowaną cenę która powinna być podana liczbowo i słownie.
2. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów, związanych z zawarciem umowy
3. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa i nie wnosi zastrzeżeń.
4. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Dowód uiszczenia wadium.
6. W przypadku osób prawnych - uchwałę odpowiednich organów zezwalającą na zakup przedsiębiorstwa.
III Pozostałe warunki:
1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, i która spełnia wszystkie warunki .
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia wyboru oferenta przez Syndyka i zatwierdzenia oferty przez Radę Wierzycieli powołaną postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 25 września 2020 r.
3. Oferent powinien zapłacić cenę sprzedaży składającą się z zaoferowanej ceny, najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży, tak aby podany rachunek bankowy uznany był ceną sprzedaży przed podpisaniem umowy sprzedaży.
Wadium oferenta którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a nie zapłaci ceny w terminie lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, przepada na rzecz : Spółdzielni Niewidomych "START" w upadłości.
4. W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny lub cen, które różnić się
będą kwotą nie wyższą niż 10.000,00 zł Syndyk zastrzega sobie prawo do kontynuowania
wyboru nabywcy w formie aukcji ustnej pomiędzy oferentami na następujących warunkach:
1. osoby w imieniu oferenta powinny posiadać stosowne pisemne pełnomocnictwo do udziału w aukcji ustnej,
2. aukcję rozpoczyna Syndyk od podania ceny wywoławczej równej najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej; uczestnicy przetargu oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż kwota postąpienia wynosząca 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),
3. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny oferent złożył ofertę korzystniejszą,
4) wybrana zostanie oferta tego oferenta, który zaoferował najwyższą cenę,
po dwukrotnym powtórzeniu przez Syndyka " nikt z oferentów nie podwyższył"
trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem,
5) W przypadku gdy żaden z oferentów nie stawił się na aukcję lub osoba/osoby uczestniczące w aukcji w imieniu oferenta nie ma/mają stosownego pełnomocnictwa do udziału w aukcji ustnej, Syndyk dokona swobodnego wyboru oferty.
5. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
6. Kupujący zobowiązany będzie do nieodpłatnego użyczenia Syndykowi, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego, wybranego przez syndyka lokalu biurowego z wyposażeniem oraz pomieszczenia, w którym przechowane będą księgi.
1. Wyboru oferty dokona Syndyk; który następnie przedstawi ją do zatwierdzenia radzie Wierzycieli
2. Jeżeli z winy oferenta nie dojdzie do zawarcia umowy, może on ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.
3. W sprawach nieuregulowanych warunkami stosuje się przepisy prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego.
10. Osobą kompetentną do kontaktów z zainteresowanymi jest Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Niewidomych START w upadłości, adres do korespondencji i kontaktów: 35-328 Rzeszów ul. Geodetów 1/304 , tel. 607 621 616 mail :
montares@onet.pl
34123098
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: